Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka Oficiálna stránka

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Súhrnná implementačná správa za rok 2023

Súhrnná implementačná správa za rok 2023

Súhrnná implementačná správa predstavuje ročný odpočet plnenia opatrení revízií výdavkov verejnej správy. Opatrenia navrhnuté revíziami sú rozpracované v implementačných plánoch. Ich úlohou je nastaviť proces implementácie predvídateľne a transparentne.

Podrobnejšie informácie
Správa zároveň stanovuje spôsob vykazovania a zodpovednosť za opatrenia revízie výdavkov pre implementujúce inštitúcie. Ide tak o celistvé hodnotenie plnenia revízie výdavkov, fiškálnej úspory a realizovanej hodnoty ako aj pokroku v riadení či dátach a procesoch. Pokrok v implementácii opatrení sa hodnotí podľa samostatnej metodiky, každej kategórii plnenia zodpovedá určitý farebný kód. Súhrnné implementačné správy za predchádzajúce roky a implementačné plány revízií sú dostupné v sekcií Publikácie. Podrobné revízie výdavkov sú dostupné na stránke Ministerstva financií SR.

Stiahnuť všetky údaje vo fomáte .xlsx (140 kB)

Filtrovať obsah
Aktívny filter

Počet opatrení za jednotlivé rezorty podľa ich stavu

 splnené       plní sa       čiastočne sa plní       neplní sa       nedodané dáta       nehodnotené      neznámy stav

Potenciál úsporných opatrení v roku 2023 a dosiahnutá úspora

 plnenie       potenciálna úspora

Zoznam opatrení

Počet opatrení: 392
Revízia výdavkov na kultúru
Rezort:
Ministerstvo kultúry SR
Zodpovedné subjekty:
IKP
Spolupracujúce subjekty:
SPPS
1.
Realizovať úspory v nákladoch na údržbu hardvéru a softvéru digitalizačných pracovísk
Druh: úsporné
Termín plnenia: 2021
Stav k 31.12.2023: neznámy
Úspora ( plnenie / potenciál) v mil. €
Za rok 2023:
0,6
1,5
Kumulatívne:
1,3
7,5
Revízia výdavkov na kultúru
Rezort:
Ministerstvo kultúry SR
Zodpovedné subjekty:
IKP
Spolupracujúce subjekty:
SMAAPRTVS
2.
Zvýšiť efektívnosť výberu úhrady za služby verejnosti
Druh: úsporné
Stav k 31.12.2023: neznámy
Úspora ( plnenie / potenciál) v mil. €
Za rok 2023:
0,1
0,2
Kumulatívne:
0,2
0,8
Revízia výdavkov na kultúru
Rezort:
Ministerstvo kultúry SR
Zodpovedné subjekty:
IKP
Spolupracujúce subjekty:
SPPSROPO
3.
Optimalizovať systém na predaj a rezerváciu vstupeniek v zriadených organizáciách
3.1.
Vypracovať analýzu
Druh: úsporné
Termín plnenia: 2021
Stav k 31.12.2023: neznámy
Úspora ( plnenie / potenciál) v mil. €
Za rok 2023:
0,7
1,1
Kumulatívne:
2,7
4,4
Revízia výdavkov na kultúru
Rezort:
Ministerstvo kultúry SR
Zodpovedné subjekty:
IKP
Spolupracujúce subjekty:
SPPSROPO
3.
Optimalizovať systém na predaj a rezerváciu vstupeniek v zriadených organizáciách
3.2.
Zaviesť / optimalizovať systém na predaj a rezerváciu
Druh: úsporné
Termín plnenia: 2023
Stav k 31.12.2023: neznámy
Úspora ( plnenie / potenciál) v mil. €
Za rok 2023:
0,8
0,9
Kumulatívne:
0,8
1,8
Revízia výdavkov na kultúru
Rezort:
Ministerstvo kultúry SR
Zodpovedné subjekty:
IKP
Spolupracujúce subjekty:
SUKSKDSMAAPROPOSE
4.
Postupne zvyšovať vlastné príjmy zriadených organizácií MK SR
4.1.
Identifikovať opatrenia na zvyšovanie vlastných príjmov pre ROPO
Druh: úsporné
Termín plnenia: 2024
Stav k 31.12.2023: neznámy
Úspora ( plnenie / potenciál) v mil. €
Za rok 2023:
0,1
0,5
Kumulatívne:
1,2
2,4
Revízia výdavkov na kultúru
Rezort:
Ministerstvo kultúry SR
Zodpovedné subjekty:
ROPO
Spolupracujúce subjekty:
SUKSKDSMAAPROPOSE
4.
Postupne zvyšovať vlastné príjmy zriadených organizácií MK SR
4.2.
Implementovať navrhnuté opatrenia
Druh: úsporné
Termín plnenia: 2025
Stav k 31.12.2023: neznámy
Úspora ( plnenie / potenciál) v mil. €
Za rok 2023:
0,7
1,4
Kumulatívne:
1,3
2,2
Revízia výdavkov na kultúru
Rezort:
Ministerstvo kultúry SR
Zodpovedné subjekty:
IKP
Spolupracujúce subjekty:
SESKDSUKSMAAPROPO
5.
Na základe aktualizácie procesného auditu zriadiť centrálnu servisnú organizáciu
5.1.
Vypracovať / aktualizovať audit
Druh: úsporné
Termín plnenia: 2024
Stav k 31.12.2023: neznámy
Úspora ( plnenie / potenciál) v mil. €
Za rok 2023:
0,6
1,0
Kumulatívne:
0,7
1,4
Revízia výdavkov na kultúru
Rezort:
Ministerstvo kultúry SR
Zodpovedné subjekty:
ROPO
Spolupracujúce subjekty:
GTSUSESKDSUKSMAAPIKP
5.
Na základe aktualizácie procesného auditu zriadiť centrálnu servisnú organizáciu
5.2.
Implementovať výsledky auditu
Druh: úsporné
Termín plnenia: 2025
Stav k 31.12.2023: neznámy
Úspora ( plnenie / potenciál) v mil. €
Za rok 2023:
0,0
0,1
Kumulatívne:
0,0
0,3
Revízia výdavkov na kultúru
Rezort:
Ministerstvo kultúry SR
Zodpovedné subjekty:
SKDSUK
Spolupracujúce subjekty:
IKPMPRV SRMŠVVŠ SRMO SRMV SR
6.
Zlepšiť stav existujúcich depozitárov na vyhovujúci
Druh: úsporné
Termín plnenia: 2025
Stav k 31.12.2023: neznámy
Úspora ( plnenie / potenciál) v mil. €
Za rok 2023:
0,1
0,2
Kumulatívne:
0,2
0,7
Revízia výdavkov na kultúru
Rezort:
Ministerstvo kultúry SR
Zodpovedné subjekty:
SKD
Spolupracujúce subjekty:
FPUIKPSE
7.
Navýšiť alokáciu štátnej podpory akvizície knižničného fondu
Druh: úsporné
Termín plnenia: 2025
Stav k 31.12.2023: neznámy
Úspora ( plnenie / potenciál) v mil. €
Za rok 2023:
28,7
32,2
Kumulatívne:
42,8
93,5
Revízia výdavkov na kultúru
Rezort:
Ministerstvo kultúry SR
Zodpovedné subjekty:
IKP
Spolupracujúce subjekty:
SUKSKDSMAAPSEodborná verejnosť
8.
Zadefinovať a sledovať ciele a merateľné ukazovatele kultúrnych politík
8.1.
Zadefinovať a sledovať ciele a merateľné ukazovatele kultúrnych politík
Druh: riadiace
Termín plnenia: 2021
Stav k 31.12.2023: neznámy
Revízia výdavkov na kultúru
Rezort:
Ministerstvo kultúry SR
Zodpovedné subjekty:
ŠT1
Spolupracujúce subjekty:
IKPSUKSKDSMAAPSEodborná verejnosť
8.
Zadefinovať a sledovať ciele a merateľné ukazovatele kultúrnych politík
8.2.
Pripraviť stratégiu kultúry do konca roka 2030
Druh: riadiace
Termín plnenia: 2022
Stav k 31.12.2023: neznámy
Revízia výdavkov na kultúru
Rezort:
Ministerstvo kultúry SR
Zodpovedné subjekty:
IKPSE
Spolupracujúce subjekty:
SUKSKDSMAAPMF SR
9.
Posilniť vecné sledovanie výdavkov zmenou štruktúry programov a stanoviť výsledkové ukazovatele
Druh: riadiace
Termín plnenia: 2022
Stav k 31.12.2023: neznámy
Revízia výdavkov na kultúru
Rezort:
Ministerstvo kultúry SR
Zodpovedné subjekty:
ŠT 1
Spolupracujúce subjekty:
ROPOIKPSKDSUKSMAAP
10.
Sformulovať a zverejniť strategický dokument na 6 – 9 rokov v každej rozpočtovej a príspevkovej organizácií MK SR
Druh: riadiace
Termín plnenia: 2025
Stav k 31.12.2023: neznámy
Revízia výdavkov na kultúru
Rezort:
Ministerstvo kultúry SR
Zodpovedné subjekty:
SUKSKDSMAAP
Spolupracujúce subjekty:
IKP
11.
Zaviesť povinné verejné výberové konanie na riaditeľov konaných prostredníctvom výberovej komisie, zaviesť päťročné funkčné obdobie a jasné podmienky na odvolanie riaditeľa
11.1.
Zaviesť povinné verejné výberové konanie na riaditeľov konaných prostredníctvom výberovej komisie
Druh: riadiace
Termín plnenia: 2024
Stav k 31.12.2023: neznámy
Revízia výdavkov na kultúru
Rezort:
Ministerstvo kultúry SR
Zodpovedné subjekty:
SUKSKDSMAAP
Spolupracujúce subjekty:
SEIKP
11.
Zaviesť povinné verejné výberové konanie na riaditeľov konaných prostredníctvom výberovej komisie, zaviesť päťročné funkčné obdobie a jasné podmienky na odvolanie riaditeľa
11.2.
Zaviesť päťročné funkčné obdobie a jasné podmienky na odvolanie riaditeľa
Druh: riadiace
Termín plnenia: 2024
Stav k 31.12.2023: neznámy
Revízia výdavkov na kultúru
Rezort:
Ministerstvo kultúry SR
Zodpovedné subjekty:
OLP
Spolupracujúce subjekty:
SEIKPSKDSMAAPSUK
12.
Vypracovať a zverejniť analýzu, ktorá posúdi výhody a nevýhody možných právnych foriem pre kultúrne inštitúcie
Druh: riadiace
Termín plnenia: 2024
Stav k 31.12.2023: neznámy
Revízia výdavkov na kultúru
Rezort:
Ministerstvo kultúry SR
Zodpovedné subjekty:
SKDSUKSMAAP
Spolupracujúce subjekty:
IKPSE
13.
Zaviesť prerozdeľovanie prioritných projektov na MK SR v čase formulovania kontraktov
Druh: riadiace
Stav k 31.12.2023: neznámy
Revízia výdavkov na kultúru
Rezort:
Ministerstvo kultúry SR
Zodpovedné subjekty:
IKPSKDSUKSMAAP
Spolupracujúce subjekty:
OVOSMSEROPO
14.
Pripraviť a predložiť na rokovanie vlády SR dlhodobý investičný plán pre národné kultúrne pamiatky a investičný plán pre všetok nehnuteľný majetok vo vlastníctve MK SR a jeho podriadených organizácií
Druh: riadiace
Termín plnenia: 2022
Stav k 31.12.2023: neznámy
Revízia výdavkov na kultúru
Rezort:
Ministerstvo kultúry SR
Zodpovedné subjekty:
IKP
Spolupracujúce subjekty:
SEOVOSMÚHPSPPS
15.
Dopracovať metodiky na prípravu štúdie uskutočniteľnosti a ekonomickej analýzy v kultúre
Druh: riadiace
Termín plnenia: 2022
Stav k 31.12.2023: neznámy
Revízia výdavkov na kultúru
Rezort:
Ministerstvo kultúry SR
Zodpovedné subjekty:
IKP
Spolupracujúce subjekty:
SKDPÚ SRSEGTSÚ
16.
Zhodnotiť nákladovú efektivitu zriadenia centrálnej projektovej kancelárie
Druh: riadiace
Termín plnenia: 2021
Stav k 31.12.2023: neznámy
Revízia výdavkov na kultúru
Rezort:
Ministerstvo kultúry SR
Zodpovedné subjekty:
SE
Spolupracujúce subjekty:
IKPSPSSROPO
17.
Implementovať rozpočtovanie podľa metodického pokynu 0EK vo všetkých rozpočtových a príspevkových organizáciách MK SR
Druh: riadiace
Termín plnenia: 2022
Stav k 31.12.2023: neznámy
Revízia výdavkov na kultúru
Rezort:
Ministerstvo kultúry SR
Zodpovedné subjekty:
SPPS
Spolupracujúce subjekty:
ROPO
18.
Do MetaIS pravidelne nahrávať údaje o nákladoch a používaní jednotlivých IS
Druh: riadiace
Termín plnenia: 2023
Stav k 31.12.2023: neznámy
Revízia výdavkov na kultúru
Rezort:
Ministerstvo kultúry SR
Zodpovedné subjekty:
IKP
Spolupracujúce subjekty:
SPRI
19.
Zanalyzovať ekonomickú efektívnosť preberania externých IT služieb do internej správy a vytvoriť časový harmonogram implementácie
Druh: riadiace
Termín plnenia: 2024
Stav k 31.12.2023: neznámy
Revízia výdavkov na kultúru
Rezort:
Ministerstvo kultúry SR
Zodpovedné subjekty:
IKP
Spolupracujúce subjekty:
SPRI
19.
Zanalyzovať ekonomickú efektívnosť preberania externých IT služieb do internej správy a vytvoriť časový harmonogram implementácie
Druh: riadiace
Termín plnenia: 2025
Stav k 31.12.2023: neznámy
Revízia výdavkov na kultúru
Rezort:
Ministerstvo kultúry SR
Zodpovedné subjekty:
IKP
Spolupracujúce subjekty:
SPPS
20.
Spracovať štúdiu uskutočniteľnosti na identifikovanie najefektívnejšieho spôsobu zabezpečenia IT servisných služieb po vypršaní každej existujúcej zmluvy
Druh: úsporné
Termín plnenia: 2023
Stav k 31.12.2023: neznámy
Úspora ( plnenie / potenciál) v mil. €
Za rok 2023:
1,3
1,7
Kumulatívne:
1,6
5,6
Revízia výdavkov na kultúru
Rezort:
Ministerstvo kultúry SR
Zodpovedné subjekty:
IKP
Spolupracujúce subjekty:
SPRI
21.
Pred čerpaním služieb nad rámec paušálu preukázať ekonomickú návratnosť objednávaných služieb
Druh: riadiace
Termín plnenia: 2024
Stav k 31.12.2023: neznámy
Revízia výdavkov na kultúru
Rezort:
Ministerstvo kultúry SR
Zodpovedné subjekty:
IKP
Spolupracujúce subjekty:
SUKSKDSMAAPSKAMIROPO
22.
Formulovať odporúčania na zvyšovanie participácie na základe prieskumov potrieb, správania a spokojnosti návštevníkov kultúrnych inštitúcií a podujatí, rozšíriť systematický zber dát o ich štruktúre a správaní
22.1.
Realizovať prieskum potrieb a správania návštevníkov kultúrnych inštitúcií a podujatí
Druh: riadiace
Termín plnenia: 2022
Stav k 31.12.2023: neznámy
Revízia výdavkov na kultúru
Rezort:
Ministerstvo kultúry SR
Zodpovedné subjekty:
IKP
Spolupracujúce subjekty:
SUKSKDSMAAPSKAMIROPO
22.
Formulovať odporúčania na zvyšovanie participácie na základe prieskumov potrieb, správania a spokojnosti návštevníkov kultúrnych inštitúcií a podujatí, rozšíriť systematický zber dát o ich štruktúre a správaní
22.2.
Zbierať dáta o návštevníkoch pri predaji vstupeniek a o ich návštevníckom správaní
Druh: riadiace
Termín plnenia: 2024
Stav k 31.12.2023: neznámy
Revízia výdavkov na kultúru
Rezort:
Ministerstvo kultúry SR
Zodpovedné subjekty:
IKP
Spolupracujúce subjekty:
SUKSKDSMAAPSKAMIROPO
22.
Formulovať odporúčania na zvyšovanie participácie na základe prieskumov potrieb, správania a spokojnosti návštevníkov kultúrnych inštitúcií a podujatí, rozšíriť systematický zber dát o ich štruktúre a správaní
22.3.
Zabezpečiť štandardizovaný zber dát o spokojnosti návštevníkov
Druh: riadiace
Termín plnenia: 2024
Stav k 31.12.2023: neznámy
Revízia výdavkov na kultúru
Rezort:
Ministerstvo kultúry SR
Zodpovedné subjekty:
SMAAP
Spolupracujúce subjekty:
IKPSKAMISMAAPSUKSKDMF SRSE
23.
Vypracovať analýzu možného nastavenia daňového zvýhodnenia sponzorského v kultúre
Druh: riadiace
Termín plnenia: 2023
Stav k 31.12.2023: neznámy
Revízia výdavkov na kultúru
Rezort:
Ministerstvo kultúry SR
Zodpovedné subjekty:
IKP
Spolupracujúce subjekty:
SKDSUKSMAAPNOCSPPS
24.
Zrevidovať kritériá na vymedzenie spravodajských jednotiek a obsahové časti štatistických výkazov, upraviť metodické poznámky k vypĺňaniu, zvýšiť validitu dát úpravou elektronického dotazníka s doplnením logických kontrol na vypĺňanie dát
24.1.
Upraviť štatistické výkazy (zber dát, obsah)
Druh: riadiace
Termín plnenia: 2023
Stav k 31.12.2023: neznámy
Revízia výdavkov na kultúru
Rezort:
Ministerstvo kultúry SR
Zodpovedné subjekty:
IKP
Spolupracujúce subjekty:
SUKSKDSMAAPŠÚ SRSPPS
24.
Zrevidovať kritériá na vymedzenie spravodajských jednotiek a obsahové časti štatistických výkazov, upraviť metodické poznámky k vypĺňaniu, zvýšiť validitu dát úpravou elektronického dotazníka s doplnením logických kontrol na vypĺňanie dát
24.2.
Upraviť elektronický dotazník a pridať systém logických kontrol na vypĺňanie dát (forma)
Druh: riadiace
Termín plnenia: 2024
Stav k 31.12.2023: neznámy
Revízia výdavkov na kultúru
Rezort:
Ministerstvo kultúry SR
Zodpovedné subjekty:
SUK
Spolupracujúce subjekty:
ŠT1OLPIKP
25.
Vypracovať a predložiť na rokovanie vlády SR novelu zákona o umeleckých fondoch
Druh: riadiace
Termín plnenia: 2025
Stav k 31.12.2023: neznámy
Revízia výdavkov na kultúru
Rezort:
Ministerstvo kultúry SR
Zodpovedné subjekty:
SKD
Spolupracujúce subjekty:
IKP
26.
Zaviesť povinnosť evidovať publikácie v centrálnom registri ako podmienku financovania výskumnej činnosti z rozpočtu MK SR
Druh: riadiace
Termín plnenia: 2024
Stav k 31.12.2023: neznámy
Revízia výdavkov na kultúru
Rezort:
Ministerstvo kultúry SR
Zodpovedné subjekty:
SKD
Spolupracujúce subjekty:
IKPSE
27.
Zaviesť povinnosť získať osvedčenie o spôsobilosti na výskum a vývoj ako podmienku financovania výskumnej činnosti z rozpočtu MK SR
Druh: riadiace
Termín plnenia: 2024
Stav k 31.12.2023: neznámy
Revízia výdavkov na kultúru
Rezort:
Ministerstvo kultúry SR
Zodpovedné subjekty:
IKP
Spolupracujúce subjekty:
FPUAVFKULT MINORSESKDSUKSMAAP
28.
Zaviesť v dotačných systémoch v kultúre zber dát o realizovaných projektoch v elektronickom, strojovo spracovateľnom formáte a sprístupňovať dáta a ich hodnotenie
28.1.
Zapracovať modul sledovania výsledkov do registračných systémov (FPU, AVF, KULT MINOR, MK SR dotácie), zber týchto dát a hodnotenie výstupov projektov
Druh: riadiace
Termín plnenia: 2024
Stav k 31.12.2023: neznámy
Revízia výdavkov na kultúru
Rezort:
Ministerstvo kultúry SR
Zodpovedné subjekty:
IKP
Spolupracujúce subjekty:
SESPPS
29.
Zabezpečiť monitorovanie a vyhodnocovanie cieľov programu Kultúrne poukazy, znížiť prevádzkové náklady a byrokratickú záťaž
29.1.
Zníženie prevádzkových nákladov programu
Druh: riadiace
Stav k 31.12.2023: neznámy
Revízia výdavkov na kultúru
Rezort:
Ministerstvo kultúry SR
Zodpovedné subjekty:
IKP
Spolupracujúce subjekty:
SESPPS
29.
Zabezpečiť monitorovanie a vyhodnocovanie cieľov programu Kultúrne poukazy, znížiť prevádzkové náklady a byrokratickú záťaž
29.2.
Analýza efektivity programu Kultúrne poukazy
Druh: riadiace
Termín plnenia: 2022
Stav k 31.12.2023: neznámy
Revízia výdavkov na kultúru
Rezort:
Ministerstvo kultúry SR
Zodpovedné subjekty:
IKP
Spolupracujúce subjekty:
SESPPS
29.
Zabezpečiť monitorovanie a vyhodnocovanie cieľov programu Kultúrne poukazy, znížiť prevádzkové náklady a byrokratickú záťaž
29.3.
Znížiť administratívnu záťaž zrušením povinnosti opätovnej registrácie škôl
Druh: riadiace
Termín plnenia: 2022
Stav k 31.12.2023: neznámy
Revízia výdavkov na kultúru
Rezort:
Ministerstvo kultúry SR
Zodpovedné subjekty:
IKP
Spolupracujúce subjekty:
SKDorganizácie zapísané v Registri múzeí a galérií
30.
Zaviesť štandardy múzeí a galérií so systémom akreditácie na Slovensku, ktorému má predchádzať analýza siete múzeí a galérií vzhľadom na geograficko-tematické skupiny
30.1.
Vypracovať analýzu siete múzeí a galérií vzhľadom na geograficko-tematické skupiny
Druh: riadiace
Termín plnenia: 2024
Stav k 31.12.2023: neznámy
Revízia výdavkov na kultúru
Rezort:
Ministerstvo kultúry SR
Zodpovedné subjekty:
SKD
Spolupracujúce subjekty:
IKPSNMSNGOMSZMSRGSMGRICOM SR
30.
Zaviesť štandardy múzeí a galérií so systémom akreditácie na Slovensku, ktorému má predchádzať analýza siete múzeí a galérií vzhľadom na geograficko-tematické skupiny
30.2.
Schváliť štandardy múzeí a galérií
Druh: riadiace
Termín plnenia: 2024
Stav k 31.12.2023: neznámy
Revízia výdavkov na kultúru
Rezort:
Ministerstvo kultúry SR
Zodpovedné subjekty:
SKD
Spolupracujúce subjekty:
IKP
30.
Zaviesť štandardy múzeí a galérií so systémom akreditácie na Slovensku, ktorému má predchádzať analýza siete múzeí a galérií vzhľadom na geograficko-tematické skupiny
30.3.
Novelizovať zákon o múzeách a galériách
Druh: riadiace
Termín plnenia: 2024
Stav k 31.12.2023: neznámy
Revízia výdavkov na kultúru
Rezort:
Ministerstvo kultúry SR
Zodpovedné subjekty:
SKD
Spolupracujúce subjekty:
IKP
31.
Vypracovať analýzu nákladov a prínosov na zlepšenie stavu depozitárov štátnych múzeí a galérií, na základe pasportizácie súčasného stavu a zlepšenej kvality údajov o stave predmetov v CEMUZ a CEDVU
31.1.
Zrealizovať pasportizáciu depozitárov múzeí a galérií
Druh: riadiace
Termín plnenia: 2024
Stav k 31.12.2023: neznámy
Revízia výdavkov na kultúru
Rezort:
Ministerstvo kultúry SR
Zodpovedné subjekty:
SKD
Spolupracujúce subjekty:
IKPSPPSSNMSNGMF SR
31.
Vypracovať analýzu nákladov a prínosov na zlepšenie stavu depozitárov štátnych múzeí a galérií, na základe pasportizácie súčasného stavu a zlepšenej kvality údajov o stave predmetov v CEMUZ a CEDVU
31.2.
Prijať opatrenia na vyššiu kvalitu dát v CEMUZ a CEDVU
Druh: riadiace
Termín plnenia: 2023
Stav k 31.12.2023: neznámy
Revízia výdavkov na kultúru
Rezort:
Ministerstvo kultúry SR
Zodpovedné subjekty:
SKD
Spolupracujúce subjekty:
IKP
31.
Vypracovať analýzu nákladov a prínosov na zlepšenie stavu depozitárov štátnych múzeí a galérií, na základe pasportizácie súčasného stavu a zlepšenej kvality údajov o stave predmetov v CEMUZ a CEDVU
31.3.
Vypracovať analýzu nákladov a prínosov investície do zlepšenia stavu depozitárov štátnych múzeí
Druh: riadiace
Termín plnenia: 2025
Stav k 31.12.2023: neznámy
Revízia výdavkov na kultúru
Rezort:
Ministerstvo kultúry SR
Zodpovedné subjekty:
SKD
Spolupracujúce subjekty:
IKP
32.
Zrevidovať štandardy MK SR pre verejné knižnice
Druh: riadiace
Termín plnenia: 2024
Stav k 31.12.2023: neznámy
Revízia výdavkov na kultúru
Rezort:
Ministerstvo kultúry SR
Zodpovedné subjekty:
SKD
Spolupracujúce subjekty:
IKP
33.
Zadefinovať nosnú knižničnú sieť a pravidelne ju na základe kritérií efektivity a dostupnosti revidovať
33.1.
Definovať nosnú knižničnú sieť a pravidelne jej nastavenie prehodnocovať
Druh: riadiace
Termín plnenia: 2025
Stav k 31.12.2023: neznámy
Revízia výdavkov na kultúru
Rezort:
Ministerstvo kultúry SR
Zodpovedné subjekty:
SKD
Spolupracujúce subjekty:
IKPSESPPSNOC
34.
Zvýšiť počet verejných knižníc, ktoré sú zapojené v jednotnom knižnično-informačnom systéme
Druh: riadiace
Termín plnenia: 2024
Stav k 31.12.2023: neznámy
Revízia výdavkov na kultúru
Rezort:
Ministerstvo kultúry SR
Zodpovedné subjekty:
SMAAP
Spolupracujúce subjekty:
SKDIKP
35.
Pripraviť a predložiť na rokovanie vlády SR legislatívny materiál o znížení počtu povinných výtlačkov
35.1.
Pripraviť a predložiť na rokovanie vlády SR legislatívny materiál o znížení počtu povinných výtlačkov
Druh: riadiace
Termín plnenia: 2021
Stav k 31.12.2023: neznámy
Revízia výdavkov na kultúru
Rezort:
Ministerstvo kultúry SR
Zodpovedné subjekty:
IKP
Spolupracujúce subjekty:
SESKDMF SR
36.
Vykonať analýzu vhodnosti nástrojov podpory ochrany pamiatok pre súkromné osoby
Druh: riadiace
Termín plnenia: 2023
Stav k 31.12.2023: neznámy
Revízia výdavkov na kultúru
Rezort:
Ministerstvo kultúry SR
Zodpovedné subjekty:
SKD
Spolupracujúce subjekty:
SEIKPMF SR
37.
Zvýšiť spoluúčasť žiadateľov o podporu cez OSSD a umožniť viacročnú podporu
Druh: riadiace
Termín plnenia: 2025
Stav k 31.12.2023: neznámy
Revízia výdavkov na kultúru
Rezort:
Ministerstvo kultúry SR
Zodpovedné subjekty:
SSO IROP PO3
Spolupracujúce subjekty:
SKD
38.
Zabezpečiť čerpanie eurofondov na rekonštrukciu pamiatok aj na pamiatky vo vlastníctve štátu
Druh: riadiace
Termín plnenia: 2022
Stav k 31.12.2023: neznámy
Revízia výdavkov na kultúru
Rezort:
Ministerstvo kultúry SR
Zodpovedné subjekty:
SKD
Spolupracujúce subjekty:
IKPSEMPSVaR
39.
Rozšíriť projekt obnovy pamiatok nezamestnanými
Druh: riadiace
Termín plnenia: 2022
Stav k 31.12.2023: neznámy
Revízia výdavkov na kultúru
Rezort:
Ministerstvo kultúry SR
Zodpovedné subjekty:
SKD
Spolupracujúce subjekty:
IKPPÚ SR
40.
Prepájať vlastníkov nevyužitých pamiatok so záujemcami o priestory
40.1.
Vytvoriť zoznam nevyužívaných pamiatok
Druh: riadiace
Termín plnenia: 2025
Stav k 31.12.2023: neznámy
Revízia výdavkov na kultúru
Rezort:
Ministerstvo kultúry SR
Zodpovedné subjekty:
SKD
Spolupracujúce subjekty:
IKP
40.
Prepájať vlastníkov nevyužitých pamiatok so záujemcami o priestory
40.2.
Aktívne prepájať záujemcov o priestory s vlastníkmi nevyužívaných pamiatok
Druh: riadiace
Termín plnenia: 2025
Stav k 31.12.2023: neznámy
Revízia výdavkov na kultúru
Rezort:
Ministerstvo kultúry SR
Zodpovedné subjekty:
SKD
Spolupracujúce subjekty:
PÚ SROKI-PIIKP
41.
Zaviesť systematickú kontrolu stavebno-technického stavu pamiatkového fondu
Druh: riadiace
Termín plnenia: 2025
Stav k 31.12.2023: neznámy
Revízia výdavkov na kultúru
Rezort:
Ministerstvo kultúry SR
Zodpovedné subjekty:
SKD
Spolupracujúce subjekty:
PÚ SROKI-PIIKP
42.
Vytvoriť a zverejniť metodiky o princípoch rozhodovania prípadoch stavebno-technického zásahu, ktoré by znižovali subjektívny aspekt rozhodnutí PÚ SR
Druh: riadiace
Termín plnenia: 2023
Stav k 31.12.2023: neznámy
Revízia výdavkov na kultúru
Rezort:
Ministerstvo kultúry SR
Zodpovedné subjekty:
SKD
Spolupracujúce subjekty:
IKPPÚ SR
43.
Viesť kompletnú databázu PÚ SR o obnove NKP a ich financovaní
43.1.
Vytvoriť metodiku na zapisovanie informácií do databázy PÚ SR
Druh: riadiace
Termín plnenia: 2021
Stav k 31.12.2023: neznámy
Revízia výdavkov na kultúru
Rezort:
Ministerstvo kultúry SR
Zodpovedné subjekty:
SKD
Spolupracujúce subjekty:
IKPPÚ SR
43.
Viesť kompletnú databázu PÚ SR o obnove NKP a ich financovaní
43.2.
Evidovať všetky projekty podporené z programu OSSD
Druh: riadiace
Termín plnenia: 2023
Stav k 31.12.2023: neznámy
Revízia výdavkov na kultúru
Rezort:
Ministerstvo kultúry SR
Zodpovedné subjekty:
SKD
Spolupracujúce subjekty:
IKPPÚ SR
44.
Zaviesť do registra NKP kategorizáciu pamiatkového fondu podľa stupňa kultúrnej významnosti
44.1.
Definovať kritéria na stupeň ochrany a zásady ochrany
Druh: riadiace
Termín plnenia: 2025
Stav k 31.12.2023: neznámy
Revízia výdavkov na kultúru
Rezort:
Ministerstvo kultúry SR
Zodpovedné subjekty:
SKD
Spolupracujúce subjekty:
IKPPÚ SR
44.
Zaviesť do registra NKP kategorizáciu pamiatkového fondu podľa stupňa kultúrnej významnosti
44.2.
Zapracovanie kategorizácie do pamiatkového zákona
Druh: riadiace
Termín plnenia: 2025
Stav k 31.12.2023: neznámy
Revízia výdavkov na kultúru
Rezort:
Ministerstvo kultúry SR
Zodpovedné subjekty:
SPPS
Spolupracujúce subjekty:
IKPSESKDSUKSMAAPOI
45.
Pripraviť, zverejniť a realizovať stratégie pre všetky digitalizačné pracoviská s nadefinovanými merateľnými ukazovateľmi
Druh: riadiace
Termín plnenia: 2023
Stav k 31.12.2023: neznámy
Revízia výdavkov na kultúru
Rezort:
Ministerstvo kultúry SR
Zodpovedné subjekty:
SKD
Spolupracujúce subjekty:
IKPSPPSSNK
46.
Vytvorenie online platformy na sprístupnenie obchodne nedostupných diel
46.1.
Vytvorenie platformy
Druh: riadiace
Termín plnenia: 2022
Stav k 31.12.2023: neznámy
Revízia výdavkov na kultúru
Rezort:
Ministerstvo kultúry SR
Zodpovedné subjekty:
SKD
Spolupracujúce subjekty:
IKP
46.
Vytvorenie online platformy na sprístupnenie obchodne nedostupných diel
46.2.
Sledovať počet používateľov
Druh: riadiace
Termín plnenia: 2022
Stav k 31.12.2023: neznámy
Revízia výdavkov na kultúru
Rezort:
Ministerstvo kultúry SR
Zodpovedné subjekty:
SUKSKDSMAAP
Spolupracujúce subjekty:
SEIKP
47.
Zaradiť do kontraktov medzi merateľné ukazovatele cieľov návštevnosť, obsadenosť a tržby zo vstupného s cieľom ich postupného zvyšovania
Druh: riadiace
Termín plnenia: 2021
Stav k 31.12.2023: neznámy
Revízia výdavkov na kultúru
Rezort:
Ministerstvo kultúry SR
Zodpovedné subjekty:
IKP
Spolupracujúce subjekty:
SUKSE
48.
Pravidelne vyčíslovať celkové náklady jednotlivých umeleckých súborov pre viacsúborové divadlá pripravením metodiky a úpravou analytického účtovníctva
48.1.
Pripraviť metodiku na vyčíslovanie nákladov
Druh: riadiace
Termín plnenia: 2024
Stav k 31.12.2023: neznámy
Revízia výdavkov na kultúru
Rezort:
Ministerstvo kultúry SR
Zodpovedné subjekty:
IKP
Spolupracujúce subjekty:
SUKSNDŠD KESE
48.
Pravidelne vyčíslovať celkové náklady jednotlivých umeleckých súborov pre viacsúborové divadlá pripravením metodiky a úpravou analytického účtovníctva
48.2.
Upraviť účtovanie nákladov podľa prijatej metodiky
Druh: riadiace
Termín plnenia: 2024
Stav k 31.12.2023: neznámy
Revízia výdavkov na kultúru
Rezort:
Ministerstvo kultúry SR
Zodpovedné subjekty:
SUK
Spolupracujúce subjekty:
Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvoOUHCMŠVVaŠ SRodborná verejnosť
49.
Prijať a každoročne vyhodnocovať štandardy umeleckého vzdelávania na konzervatóriách
49.1.
Prijať štandardy umeleckého vzdelávania
Druh: riadiace
Termín plnenia: 2022
Stav k 31.12.2023: neznámy
Revízia výdavkov na kultúru
Rezort:
Ministerstvo kultúry SR
Zodpovedné subjekty:
SUK
Spolupracujúce subjekty:
Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvoOUHCMŠVVaŠ SRodborná verejnosť
49.
Prijať a každoročne vyhodnocovať štandardy umeleckého vzdelávania na konzervatóriách
49.2.
Vyhodnocovať štandardy umeleckého vzdelávania
Druh: riadiace
Termín plnenia: 2025
Stav k 31.12.2023: neznámy
Revízia výdavkov na kultúru
Rezort:
Ministerstvo kultúry SR
Zodpovedné subjekty:
SMAAP
Spolupracujúce subjekty:
IKPRTVSSE
50.
Navrhnúť a implementovať udržateľný model financovania RTVS
Druh: riadiace
Termín plnenia: 2023
Stav k 31.12.2023: neznámy
Revízia výdavkov na kultúru
Rezort:
Ministerstvo kultúry SR
Zodpovedné subjekty:
SMAAP
Spolupracujúce subjekty:
IKPRTVS
51.
Vytvoriť systém hodnotenia verejnoprávnosti a kvality RTVS s merateľnými ukazovateľmi a ich pravidelné monitorovanie
Druh: riadiace
Termín plnenia: 2024
Stav k 31.12.2023: neznámy
Revízia výdavkov na obranu
Rezort:
Ministerstvo obrany SR
Zodpovedné subjekty:
MO SR
1.
Úspora na osobných výdavkoch 0 % - Optimalizačný audit
1.1.
Vykonať procesno-organizačnú analýzu úradu MO SR, využiť ako podklad pre nadväzujúcu analýzu administratívnych požiadaviek na veliace štruktúry OS SR vykonávanú GŠ OS SR v podopatrení 2.2
Druh: úsporné
Termín plnenia: 2023
Stav k 31.12.2023: neznámy
Úspora ( plnenie / potenciál) v mil. €
Za rok 2023:
13,4
14,6
Kumulatívne:
21,4
36,4
Revízia výdavkov na obranu
Rezort:
Ministerstvo obrany SR
Zodpovedné subjekty:
MO SR
1.
Úspora na osobných výdavkoch 0 % - Optimalizačný audit
1.2.
Realizovať opatrenia analýzy
Druh: úsporné
Termín plnenia: 2024
Stav k 31.12.2023: neznámy
Úspora ( plnenie / potenciál) v mil. €
Za rok 2023:
7,8
14,1
Kumulatívne:
12,3
22,9
Revízia výdavkov na obranu
Rezort:
Ministerstvo obrany SR
Zodpovedné subjekty:
MO SR
1.
Úspora na osobných výdavkoch 0 % - Optimalizačný audit
1.3.
Optimalizovať výdavky podriadených organizácií (podporné a prierezové činnosti)
Druh: úsporné
Termín plnenia: 2023
Stav k 31.12.2023: neznámy
Úspora ( plnenie / potenciál) v mil. €
Za rok 2023:
0,1
4,9
Kumulatívne:
2,8
17,9
Revízia výdavkov na obranu
Rezort:
Ministerstvo obrany SR
Zodpovedné subjekty:
MO SR
2.
Optimalizácia osobných výdavkov veliacich štruktúr OS SR
2.1.
Preveriť zadefinovanie veliacich štruktúr SR a referenčných krajín a upraviť vykazované počty a výdavky na veliace štruktúry do NATO
Druh: úsporné
Termín plnenia: 2020
Stav k 31.12.2023: neznámy
Úspora ( plnenie / potenciál) v mil. €
Za rok 2023:
12,7
30,8
Kumulatívne:
49,5
133,8
Revízia výdavkov na obranu
Rezort:
Ministerstvo obrany SR
Zodpovedné subjekty:
MO SR
2.
Optimalizácia osobných výdavkov veliacich štruktúr OS SR
2.2.
Vykonať procesno-organizačnú analýzu na strategickej, operačnej a taktickej úrovni velenia OS SR v procese prípravy vojnového a zdrojovo udržateľného modelu OS SR, vrátane administratívnych požiadaviek na veliace štruktúry OS SR a so zohľadnením medzinárodných referenčných hodnôt
Druh: úsporné
Termín plnenia: 2021
Stav k 31.12.2023: neznámy
Úspora ( plnenie / potenciál) v mil. €
Za rok 2023:
0,1
5,6
Kumulatívne:
1,9
10,0
Revízia výdavkov na obranu
Rezort:
Ministerstvo obrany SR
Zodpovedné subjekty:
MO SR
2.
Optimalizácia osobných výdavkov veliacich štruktúr OS SR
2.3.
Zadefinovať novú veliacu štruktúru na základe vojnovej hry
Druh: úsporné
Termín plnenia: 2021
Stav k 31.12.2023: neznámy
Úspora ( plnenie / potenciál) v mil. €
Za rok 2023:
5,0
5,6
Kumulatívne:
12,2
16,2
Revízia výdavkov na obranu
Rezort:
Ministerstvo obrany SR
Zodpovedné subjekty:
MO SR
2.
Optimalizácia osobných výdavkov veliacich štruktúr OS SR
2.4.
Realizovať opatrenia analýzy
Druh: úsporné
Termín plnenia: 2022
Stav k 31.12.2023: neznámy
Úspora ( plnenie / potenciál) v mil. €
Za rok 2023:
0,3
0,9
Kumulatívne:
1,0
3,7
Revízia výdavkov na obranu
Rezort:
Ministerstvo obrany SR
Zodpovedné subjekty:
MO SR
3.
Nezvyšovať výdavky na platy profesionálnych vojakov do doby dosiahnutia úrovne miezd referenčnej skupiny
3.1.
Stabilizovať výdavky na platy profesionálnych vojakov do doby dosiahnutia úrovne miezd referenčnej skupiny
Druh: úsporné
Termín plnenia: 2022
Stav k 31.12.2023: neznámy
Úspora ( plnenie / potenciál) v mil. €
Za rok 2023:
0,0
0,1
Kumulatívne:
0,0
0,1
Revízia výdavkov na obranu
Rezort:
Ministerstvo obrany SR
Zodpovedné subjekty:
MO SR
4.
Optimalizácia prevádzkových výdavkov neposúdených revíziou (podmienené analýzou)
4.1.
Analýza prevádzkových výdavkov MO SR a OS SR neposúdených revíziou
Druh: úsporné
Termín plnenia: 2022
Stav k 31.12.2023: neznámy
Úspora ( plnenie / potenciál) v mil. €
Za rok 2023:
1,1
1,5
Kumulatívne:
3,2
7,4
Revízia výdavkov na obranu
Rezort:
Ministerstvo obrany SR
Zodpovedné subjekty:
MO SR
4.
Optimalizácia prevádzkových výdavkov neposúdených revíziou (podmienené analýzou)
4.2.
Optimalizácia nákupu uniforiem - aplikovať referencovanie cien (medzinárodný benchmark - Česká republika)
Druh: úsporné
Termín plnenia: 2022
Stav k 31.12.2023: neznámy
Úspora ( plnenie / potenciál) v mil. €
Za rok 2023:
0,1
0,1
Kumulatívne:
0,3
0,3
Revízia výdavkov na obranu
Rezort:
Ministerstvo obrany SR
Zodpovedné subjekty:
MO SR
5.
Spracovať jednotný katalóg požiadaviek na rozvoj spôsobilostí potrebných na plnenie úloh pri obrane štátu a medzinárodných záväzkov
5.1.
Doplniť katalóg cieľov spôsobilostí NATO o národné požiadavky v porovnateľnej štruktúre a miere detailu v súlade s novým zdrojovo udržateľným modelom OS SR a stanovenými prioritami v oblasti rozvoja spôsobilostí
Druh: riadiace
Termín plnenia: 2022
Stav k 31.12.2023: neznámy
Revízia výdavkov na obranu
Rezort:
Ministerstvo obrany SR
Zodpovedné subjekty:
MO SR
5.
Spracovať jednotný katalóg požiadaviek na rozvoj spôsobilostí potrebných na plnenie úloh pri obrane štátu a medzinárodných záväzkov
5.2.
Poskytovať katalóg požiadaviek ministerstvu financií
Druh: riadiace
Termín plnenia: 2022
Stav k 31.12.2023: neznámy
Revízia výdavkov na obranu
Rezort:
Ministerstvo obrany SR
Zodpovedné subjekty:
MO SR
5.
Spracovať jednotný katalóg požiadaviek na rozvoj spôsobilostí potrebných na plnenie úloh pri obrane štátu a medzinárodných záväzkov
5.3.
Aktualizovať katalóg požiadaviek aspoň pri prijatí nových cieľov spôsobilostí
Druh: riadiace
Termín plnenia: 2022
Stav k 31.12.2023: neznámy
Revízia výdavkov na obranu
Rezort:
Ministerstvo obrany SR
Zodpovedné subjekty:
MO SR
6.
Vytvoriť nový cieľový model OS SR obsahujúci zdrojovo udržateľný mierový variant a vojnovo rozvinovaný variant
6.1.
Vytvoriť vojnový model OS SR, ktorý bude východiskom pre vytvorenie zdrojovo udržateľného modelu v závislosti od definovaných zdrojových predpokladov vyčleňovaných pre MO SR v súlade s aktuálnymi obrannými plánmi SR a NATO; overiť dlhodobú nákladovú udržateľnosť zdrojovo udržateľného modelu
Druh: riadiace
Termín plnenia: 2021
Stav k 31.12.2023: neznámy
Revízia výdavkov na obranu
Rezort:
Ministerstvo obrany SR
Zodpovedné subjekty:
MO SR
7.
Na základe nového cieľového modelu vypracovať dlhodobý plán rozvoja obrany, ktorý bude reflektovať potrebu budovania prioritných spôsobilostí v časovom horizonte primeranom ich dôležitosti a plánovať stabilný a predvídateľný investičný rozpočet
7.1.
Na základe nového vojnového modelu a zdrojovo udržateľného modelu vypracovať dlhodobý plán rozvoja obrany, ktorý bude reflektovať potrebu budovania prioritných spôsobilostí v časovom horizonte primeranom ich dôležitosti a plánovať stabilný a predvídateľný investičný rozpočet
Druh: riadiace
Termín plnenia: 2021
Stav k 31.12.2023: neznámy
Revízia výdavkov na obranu
Rezort:
Ministerstvo obrany SR
Zodpovedné subjekty:
MO SR
8.
Pripraviť metodiku hodnotenia investícií v rezorte ministerstva obrany
8.1.
Pripraviť metodiku hodnotenia investícií v rezorte ministerstva obrany
Druh: riadiace
Termín plnenia: 2021
Stav k 31.12.2023: neznámy
Revízia výdavkov na obranu
Rezort:
Ministerstvo obrany SR
Zodpovedné subjekty:
MO SR
9.
V súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. pred začatím prác na investičnom zámere vypracovať a zverejniť alebo poslať MF SR štúdiu uskutočniteľnosti podľa nariadenia vlády SR č. 174/201 (ekonomické posúdenie). Pri príprave štúdie uskutočniteľnosti metodicky postupovať v súlade s požiadavkami Rámca na hodnotenie verejných investičných projektov v SR
9.1.
V súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. pred začatím prác na investičnom zámere vypracovať a zverejniť alebo poslať MF SR štúdiu uskutočniteľnosti podľa nariadenia vlády SR č. 174/2019 (ekonomické posúdenie). Pri príprave štúdie uskutočniteľnosti metodicky postupovať v súlade s požiadavkami Rámca na hodnotenie verejných investičných projektov v SR
Druh: riadiace
Stav k 31.12.2023: neznámy
Revízia výdavkov na obranu
Rezort:
Ministerstvo obrany SR
Zodpovedné subjekty:
MO SR
10.
Do porovnania alternatív systematicky zaraďovať možnosť medzinárodných tendrov vrátane realizácie prostredníctvom agentúr NATO a EÚ
10.1.
Do porovnania alternatív systematicky zaraďovať možnosť medzinárodných tendrov vrátane realizácie prostredníctvom agentúr NATO a EÚ
Druh: riadiace
Stav k 31.12.2023: neznámy
Revízia výdavkov na obranu
Rezort:
Ministerstvo obrany SR
Zodpovedné subjekty:
MO SR
11.
Prehodnotiť pozastavené aj plánované projekty vyzbrojovania podľa nového dlhodobého plánu rozvoja obrany (BOV 8x8, VTV 4x4, 3D radary, S-300, 2K12KUB a ďalšie investície nad 1 mil. eur)
11.1.
Prehodnotiť pozastavené aj plánované projekty vyzbrojovania podľa nového dlhodobého plánu rozvoja obrany (BOV 8x8, VTV 4x4, 3D radary, S-300, 2K12KUB a ďalšie investície nad 1 mil. eur)
Druh: riadiace
Termín plnenia: 2021
Stav k 31.12.2023: neznámy
Revízia výdavkov na obranu
Rezort:
Ministerstvo obrany SR
Zodpovedné subjekty:
MO SR
12.
Do schválenia nového cieľového modelu realizovať len investície do projektov bojovej podpory, bojového zabezpečenia a na udržanie už dosiahnutého bojového potenciálu bojových jednotiek OS SR, ktoré sú relevantné pre plnenie všetkých alternatív budúcich Cieľov spôsobilostí 2021 a do základnej infraštruktúry OS SR
12.1.
Do schválenia nového zdrojovo udržateľného modelu realizovať len investície do projektov bojovej podpory, bojového zabezpečenia a na udržanie už dosiahnutého bojového potenciálu bojových ednotiek OS SR, ktoré sú relevantné pre plnenie všetkých alternatív budúcich Cieľov spôsobilostí 2021 a do základnej infraštruktúry OS SR
Druh: riadiace
Termín plnenia: 2021
Stav k 31.12.2023: neznámy
Revízia výdavkov na obranu
Rezort:
Ministerstvo obrany SR
Zodpovedné subjekty:
MO SR
13.
Identifikovať všetky budúce spôsobilosti a úlohy, ktoré bude plniť letka nových stíhačiek F-16 a zabezpečiť vojensky, ekonomicky a politicky najvýhodnejšie využitie všetkých obstaraných kusov
13.1.
Identifikovať v katalógu požiadaviek a zdrojovo udržateľnom modeli spôsobilosti, ktoré OS SR nemusia rozvíjať alebo môžu redukovať vďaka pokrytiu príslušných úloh letkou F-16
Druh: riadiace
Termín plnenia: 2024
Stav k 31.12.2023: neznámy
Revízia výdavkov na obranu
Rezort:
Ministerstvo obrany SR
Zodpovedné subjekty:
MO SR
13.
Identifikovať všetky budúce spôsobilosti a úlohy, ktoré bude plniť letka nových stíhačiek F-16 a zabezpečiť vojensky, ekonomicky a politicky najvýhodnejšie využitie všetkých obstaraných kusov
13.2.
Poskytnúť lietadlá F-16 na ochranu vzdušného priestoru spojencov NATO
Druh: riadiace
Termín plnenia: 2024
Stav k 31.12.2023: neznámy
Revízia výdavkov na obranu
Rezort:
Ministerstvo obrany SR
Zodpovedné subjekty:
MO SR
13.
Identifikovať všetky budúce spôsobilosti a úlohy, ktoré bude plniť letka nových stíhačiek F-16 a zabezpečiť vojensky, ekonomicky a politicky najvýhodnejšie využitie všetkých obstaraných kusov
13.3.
Presadzovať v rokovaniach s NATO zaradenie lietadiel F-16 do Cieľov spôsobilostí 2021 nad rámec ochrany vlastného vzdušného priestoru
Druh: riadiace
Termín plnenia: 2021
Stav k 31.12.2023: neznámy
Revízia výdavkov na obranu
Rezort:
Ministerstvo obrany SR
Zodpovedné subjekty:
MO SR
14.
Revidovať plán budovania ťažkej mechanizovanej brigády podľa cieľového modelu
14.1.
Revidovať plán budovania ťažkej mechanizovanej brigády podľa schválených Cieľov spôsobilostí 2021 a zdrojovo udržateľného modelu OS SR
Druh: riadiace
Termín plnenia: 2022
Stav k 31.12.2023: neznámy
Revízia výdavkov na obranu
Rezort:
Ministerstvo obrany SR
Zodpovedné subjekty:
MF SR
15.
Nechať posúdiť ministerstvom financií všetky investície nad 1 mil. eur
15.1.
Nechať posúdiť ministerstvom financií všetky investície nad 1 mil. eur
Druh: riadiace
Termín plnenia: 2022
Stav k 31.12.2023: neznámy
Revízia výdavkov na obranu
Rezort:
Ministerstvo obrany SR
Zodpovedné subjekty:
MO SR
16.
Vypracovať a sprístupniť plán rozvoja informačných a komunikačných technológií
16.1.
Vypracovať a sprístupniť plán rozvoja informačných a komunikačných technológií
Druh: riadiace
Termín plnenia: 2023
Stav k 31.12.2023: neznámy
Revízia výdavkov na obranu
Rezort:
Ministerstvo obrany SR
Zodpovedné subjekty:
MF SR
17.
Posúdiť ministerstvom financií všetky IT investície MO SR nad 1 mil. eur
17.1.
Posúdiť ministerstvom financií všetky IT výdavky MO SR nad 1 mil. eur
Druh: riadiace
Termín plnenia: 2022
Stav k 31.12.2023: neznámy
Revízia výdavkov na obranu
Rezort:
Ministerstvo obrany SR
Zodpovedné subjekty:
MO SR
18.
Nastaviť interné procesy obstarávania komunikačných a informačných technológií tak, aby stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky a obstarávanie služieb a hardvéru bolo formou vyhodnotenia cenových ponúk od viacerých subjektov, výsledkov minulých verejných obstarávaní a porovnaním s cenami bežných na trhu a vo verejnej správe
18.1.
Nastaviť interné procesy obstarávania komunikačných a informačných technológií tak, aby stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky a obstarávanie služieb a hardvéru bolo formou vyhodnotenia cenových ponúk od viacerých subjektov, výsledkov minulých verejných obstarávaní a porovnaním s cenami bežných na trhu a vo verejnej správe
Druh: riadiace
Termín plnenia: 2023
Stav k 31.12.2023: neznámy
Revízia výdavkov na obranu
Rezort:
Ministerstvo obrany SR
Zodpovedné subjekty:
MO SR
19.
Sprístupniť MF SR zoznam informačných a komunikačných technológií s ročnými výdavkami nad 100 tis. eur.
19.1.
Sprístupniť MF SR zoznam informačných a komunikačných technológií s ročnými výdavkami nad 100 tis. eur.
Druh: riadiace
Termín plnenia: 2021
Stav k 31.12.2023: neznámy
Revízia výdavkov na obranu
Rezort:
Ministerstvo obrany SR
Zodpovedné subjekty:
MO SR
19.
Sprístupniť MF SR zoznam informačných a komunikačných technológií s ročnými výdavkami nad 100 tis. eur.
19.2.
Výdavky na IT systémy OS SR, vojenského spravodajstva a vojenskej polície rozpočtovať v samostatnom rozpočtovom programe, podprograme alebo prvku
Druh: riadiace
Termín plnenia: 2021
Stav k 31.12.2023: neznámy
Revízia výdavkov na obranu
Rezort:
Ministerstvo obrany SR
Zodpovedné subjekty:
vláda SR
20.
Vykonávať revíziu výdavkov na obranu ako vstupnú informáciu pre prijímanie nových cieľov spôsobilostí
20.1.
Vykonávať revíziu výdavkov na obranu ako súčasť procesov plánovania a hodnotenia obrany, vrátane poskytnutia vstupnej informácie pre prijímanie nových cieľov spôsobilostí
Druh: riadiace
Termín plnenia: 2024
Stav k 31.12.2023: neznámy
Revízia výdavkov na obranu
Rezort:
Ministerstvo obrany SR
Zodpovedné subjekty:
MO SR
20.
Vykonávať revíziu výdavkov na obranu ako vstupnú informáciu pre prijímanie nových cieľov spôsobilostí
20.2.
Definovať miesto revízie výdavkov na obranu realizovanej raz za štyri roky v procesoch plánovania a hodnotenia obrany
Druh: riadiace
Termín plnenia: 2023
Stav k 31.12.2023: neznámy
Revízia výdavkov na obranu
Rezort:
Ministerstvo obrany SR
Zodpovedné subjekty:
vláda SR
21.
Zaistiť stabilný rozpočtový rámec na obranu, modernizáciu prioritných spôsobilostí a výskum a vývoj v súlade so záväzkami SR
21.1.
Zaistiť medziročnú stabilitu obranných výdavkov
Druh: riadiace
Termín plnenia: 2022
Stav k 31.12.2023: neznámy
Revízia výdavkov na obranu
Rezort:
Ministerstvo obrany SR
Zodpovedné subjekty:
vláda SR
21.
Zaistiť stabilný rozpočtový rámec na obranu, modernizáciu prioritných spôsobilostí a výskum a vývoj v súlade so záväzkami SR
21.2.
Udržiavať stabilný a predvídateľný investičný rozpočet
Druh: riadiace
Termín plnenia: 2022
Stav k 31.12.2023: neznámy
Revízia výdavkov na obranu
Rezort:
Ministerstvo obrany SR
Zodpovedné subjekty:
MO SR
22.
Implementovať metodiku na pravidelné, objektívne a merateľné hodnotenie plnenia cieľov spôsobilostí
22.1.
Implementovať metodiku na každoročné objektívne a merateľné hodnotenie plnenia cieľov spôsobilostí
Druh: riadiace
Termín plnenia: 2022
Stav k 31.12.2023: neznámy
Revízia výdavkov na obranu
Rezort:
Ministerstvo obrany SR
Zodpovedné subjekty:
MO SR
23.
Upraviť metodiku vykazovania operačnej pripravenosti na plnenie úloh pri obrane štátu a medzinárodných záväzkov
23.1.
Využiť metodiku vykazovania operačnej pripravenosti na hodnotenie plnenia úloh pri obrane štátu a medzinárodných záväzkov
Druh: riadiace
Termín plnenia: 2021
Stav k 31.12.2023: neznámy
Revízia výdavkov na obranu
Rezort:
Ministerstvo obrany SR
Zodpovedné subjekty:
MO SR
24.
Zverejňovať Komplexné hodnotenie obrany SR, vrátane odpočtu plnenia cieľov spôsobilostí
24.1.
Zverejňovať Komplexné hodnotenie obrany SR, vrátane odpočtu plnenia cieľov spôsobilostí
Druh: riadiace
Termín plnenia: 2022
Stav k 31.12.2023: neznámy
Revízia výdavkov na obranu
Rezort:
Ministerstvo obrany SR
Zodpovedné subjekty:
MO SR
25.
Zverejňovať zhrnutie (Overview) Hodnotenia spôsobilostí obranného plánovania NATO pre SR
25.1.
Zverejňovať zhrnutie (Overview) Hodnotenia spôsobilostí obranného plánovania NATO pre SR v anglickom origináli aj slovenskom preklade
Druh: riadiace
Termín plnenia: 2022
Stav k 31.12.2023: neznámy
Revízia výdavkov na obranu
Rezort:
Ministerstvo obrany SR
Zodpovedné subjekty:
MO SR
26.
Definovať zverejniteľné ukazovatele operačnej pripravenosti na plnenie hlavných úloh OS SR podľa Obrannej stratégie SR
26.1.
Definovať zverejniteľné ukazovatele pripravenosti na plnenie hlavných úloh OS SR podľa Obrannej stratégie SR – obrana územia a spojencov, operácie a misie, domáci krízový manažment
Druh: riadiace
Termín plnenia: 2023
Stav k 31.12.2023: neznámy
Revízia výdavkov na obranu
Rezort:
Ministerstvo obrany SR
Zodpovedné subjekty:
MO SR
26.
Definovať zverejniteľné ukazovatele operačnej pripravenosti na plnenie hlavných úloh OS SR podľa Obrannej stratégie SR
26.2.
Zverejniť plnenie ukazovateľov v rámci Komplexného hodnotenia obrany SR
Druh: riadiace
Termín plnenia: 2022
Stav k 31.12.2023: neznámy
Revízia výdavkov na obranu
Rezort:
Ministerstvo obrany SR
Zodpovedné subjekty:
MO SR
26.
Definovať zverejniteľné ukazovatele operačnej pripravenosti na plnenie hlavných úloh OS SR podľa Obrannej stratégie SR
26.3.
Poskytovať každoročné hodnotenie operačnej pripravenosti ministerstvu financií
Druh: riadiace
Termín plnenia: 2022
Stav k 31.12.2023: neznámy
Revízia výdavkov na obranu
Rezort:
Ministerstvo obrany SR
Zodpovedné subjekty:
MO SR
27.
Vypracovať komplexnú metodiku obranného plánovania
27.1.
Aktualizovať metodiku obranného plánovania
Druh: riadiace
Termín plnenia: 2021
Stav k 31.12.2023: neznámy
Revízia výdavkov na obranu
Rezort:
Ministerstvo obrany SR
Zodpovedné subjekty:
MO SR
28.
Upraviť interné procesy MO SR tak, aby sa rozpočtovanie riadilo programovým plánom a dlhodobým plánom
28.1.
Zaistiť zhodu medzi dlhodobým plánom a programovým plánom (1+5 rokov)
Druh: riadiace
Termín plnenia: 2021
Stav k 31.12.2023: neznámy
Revízia výdavkov na obranu
Rezort:
Ministerstvo obrany SR
Zodpovedné subjekty:
MO SR
28.
Upraviť interné procesy MO SR tak, aby sa rozpočtovanie riadilo programovým plánom a dlhodobým plánom
28.2.
Zaistiť zhodu medzi programovým plánom (1+5 rokov) a návrhom RVS (1+2 roky)
Druh: riadiace
Termín plnenia: 2022
Stav k 31.12.2023: neznámy
Revízia výdavkov na obranu
Rezort:
Ministerstvo obrany SR
Zodpovedné subjekty:
MO SR
28.
Upraviť interné procesy MO SR tak, aby sa rozpočtovanie riadilo programovým plánom a dlhodobým plánom
28.3.
Spracovať analýzu s odporúčaniami na zosúladenie požadovaných a alokovaných zdrojov medzi dlhodobým plánom, programovým plánom a rozpočtom verejnej správy v záujme splnenia hlavných cieľov v obrane
Druh: riadiace
Termín plnenia: 2021
Stav k 31.12.2023: neznámy
Revízia výdavkov na obranu
Rezort:
Ministerstvo obrany SR
Zodpovedné subjekty:
vláda SR
29.
V súlade so zákonom o obrane SR predložiť nový dlhodobý plán na schválenie NR SR
29.1.
V súlade so zákonom o obrane SR predložiť nový dlhodobý plán, vrátane zdrojového rámca na schválenie NR SR
Druh: riadiace
Termín plnenia: 2021
Stav k 31.12.2023: neznámy
Revízia výdavkov na obranu
Rezort:
Ministerstvo obrany SR
Zodpovedné subjekty:
MO SR
29.
V súlade so zákonom o obrane SR predložiť nový dlhodobý plán na schválenie NR SR
29.2.
Zverejniť nový dlhodobý plán
Druh: riadiace
Termín plnenia: 2021
Stav k 31.12.2023: neznámy
Revízia výdavkov na obranu
Rezort:
Ministerstvo obrany SR
Zodpovedné subjekty:
MO SR
30.
Dobudovať Analytický útvar MO SR podľa metodiky budovania analytických kapacít v štátnej správe
30.1.
Posilniť analytickú jednotku kompetenčne, finančne aj personálne
Druh: riadiace
Termín plnenia: 2024
Stav k 31.12.2023: neznámy
Revízia výdavkov na obranu
Rezort:
Ministerstvo obrany SR
Zodpovedné subjekty:
MO SR
30.
Dobudovať Analytický útvar MO SR podľa metodiky budovania analytických kapacít v štátnej správe
30.2.
Udržať certifikáciu kvality analytickej jednotky prostredníctvom recenzovania výstupov Odborno-metodickou komisiou
Druh: riadiace
Termín plnenia: 2021
Stav k 31.12.2023: neznámy
Revízia výdavkov na obranu
Rezort:
Ministerstvo obrany SR
Zodpovedné subjekty:
MO SR
31.
Kvantifikovať náklady na splnenie cieľov spôsobilostí a dosiahnutie plnej operačnej pripravenosti ťažkej mechanizovanej brigády podľa štandardov NATO
31.1.
Kvantifikovať náklady na splnenie cieľov spôsobilostí a dosiahnutie plnej operačnej pripravenosti ťažkej mechanizovanej brigády podľa štandardov NATO
Druh: riadiace
Termín plnenia: 2021
Stav k 31.12.2023: neznámy
Revízia výdavkov na obranu
Rezort:
Ministerstvo obrany SR
Zodpovedné subjekty:
MO SR
32.
Výdavky na obranu vykazovať v rozpočte verejnej správy a do NATO dôsledne podľa metodiky NATO
32.1.
Zbierať údaje a analyzovať možnosti vykazovania starobných dôchodkov civilných zamestnancov rezortu ministerstva obrany ako obranné výdavky podľa metodiky NATO
Druh: riadiace
Termín plnenia: 2021
Stav k 31.12.2023: neznámy
Revízia výdavkov na obranu
Rezort:
Ministerstvo obrany SR
Zodpovedné subjekty:
MF SR
32.
Výdavky na obranu vykazovať v rozpočte verejnej správy a do NATO dôsledne podľa metodiky NATO
32.2.
Analyzovať možnosť zahrnutia obranných výdavkov podľa funkčnej klasifikácie (COFOG) do obranných výdavkov podľa metodiky NATO
Druh: riadiace
Termín plnenia: 2021
Stav k 31.12.2023: neznámy
Revízia výdavkov na obranu
Rezort:
Ministerstvo obrany SR
Zodpovedné subjekty:
MO SR
33.
Zosúladiť programovú štruktúru rozpočtu a programového plánu MO SR a k nej zodpovedajúce hlavné výsledkové ukazovatele s odporúčaniami revízie
33.1.
Definovať ako hlavné výsledkové ukazovatele programového plánu MO SR plnenie cieľov spôsobilostí, operačnú pripravenosť a nasadenie v medzinárodných operáciách (nasaditeľnosť, udržateľnosť, počet vojakov)
Druh: riadiace
Termín plnenia: 2021
Stav k 31.12.2023: neznámy
Revízia výdavkov na obranu
Rezort:
Ministerstvo obrany SR
Zodpovedné subjekty:
MO SR
33.
Zosúladiť programovú štruktúru rozpočtu a programového plánu MO SR a k nej zodpovedajúce hlavné výsledkové ukazovatele s odporúčaniami revízie
33.2.
Zosúladiť programovú štruktúru MO SR s odporúčaniami revízie
Druh: riadiace
Termín plnenia: 2021
Stav k 31.12.2023: neznámy
Revízia výdavkov na obranu
Rezort:
Ministerstvo obrany SR
Zodpovedné subjekty:
MO SR
34.
Definovať hlavné výsledkové ukazovatele kapitoly MO SR v rozpočte verejnej správy podľa odporúčaní revízie
34.1.
Definovať ako hlavné výsledkové ukazovatele kapitoly MO SR v rozpočte verejnej správy plnenie cieľov spôsobilostí, operačnú pripravenosť a nasadenie v medzinárodných operáciách (nasaditeľnosť, udržateľnosť, počet vojakov)
Druh: riadiace
Termín plnenia: 2023
Stav k 31.12.2023: neznámy
Revízia výdavkov na obranu
Rezort:
Ministerstvo obrany SR
Zodpovedné subjekty:
MF SR
35.
Zhodnotiť systém výsluhových dôchodkov
35.1.
Analyzovať systém a parametre výsluhových dôchodkov
Druh: riadiace
Termín plnenia: 2021
Stav k 31.12.2023: neznámy
Revízia výdavkov na obranu
Rezort:
Ministerstvo obrany SR
Zodpovedné subjekty:
MO SR
36.
Vypracovať komparatívnu analýzu nefinančných benefitov vojenského personálu
36.1.
Vypracovať komparatívnu analýzu nefinančných benefitov vojenského personálu
Druh: riadiace
Termín plnenia: 2021
Stav k 31.12.2023: neznámy
Revízia výdavkov na obranu
Rezort:
Ministerstvo obrany SR
Zodpovedné subjekty:
MO SR
37.
Vykazovať v rozpočte verejnej správy medzinárodné porovnanie platov profesionálnych vojakov a štruktúru obranných výdavkov podľa metodiky NATO
37.1.
Vykazovať v RVS medzinárodné porovnanie platov profesionálnych vojakov s využitím dotazníkov obranného plánovania NATO a štruktúru obranných výdavkov podľa metodiky NATO, vrátane údajov za minulé roky
Druh: riadiace
Termín plnenia: 2020
Stav k 31.12.2023: neznámy
Revízia výdavkov ministerstva vnútra (verejná správa a bezpečnosť)
Rezort:
Ministerstvo vnútra SR
Zodpovedné subjekty:
MV SR
1.
Rozšíriť systém hodnotenia práce polície podľa najlepšej medzinárodnej praxe
1.1.
Vykonať analýzu zahraničných systémov hodnotenia práce polície a porovnať so súčasne platným systémom hodnotenia podľa nariadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 21/2017 o hodnotení výkonu štátnej služby príslušníka Policajného zboru a pripraviť návrh riešenia
Druh: neznáme
Termín plnenia: 2022
Stav k 31.12.2023: neznámy
Revízia výdavkov ministerstva vnútra (verejná správa a bezpečnosť)
Rezort:
Ministerstvo vnútra SR
Zodpovedné subjekty:
MV SR
1.
Rozšíriť systém hodnotenia práce polície podľa najlepšej medzinárodnej praxe
1.2.
návrh a implementácia systému hodnotenia práce policajtov na úrovni krajských riaditeľstiev
Druh: neznáme
Termín plnenia: 2023
Stav k 31.12.2023: neznámy
Revízia výdavkov ministerstva vnútra (verejná správa a bezpečnosť)
Rezort:
Ministerstvo vnútra SR
Zodpovedné subjekty:
MV SR
1.
Rozšíriť systém hodnotenia práce polície podľa najlepšej medzinárodnej praxe
1.3.
návrh a implementácia systému hodnotenia práce policajtov na úrovni okresných riaditeľstiev
Druh: neznáme
Termín plnenia: 2024
Stav k 31.12.2023: neznámy
Revízia výdavkov ministerstva vnútra (verejná správa a bezpečnosť)
Rezort:
Ministerstvo vnútra SR
Zodpovedné subjekty:
MV SR
1.
Rozšíriť systém hodnotenia práce polície podľa najlepšej medzinárodnej praxe
1.4.
návrh a implementácia systému hodnotenia práce policajtov na úrovni príslušníkov policajného zboru
Druh: neznáme
Termín plnenia: 2025
Stav k 31.12.2023: neznámy
Revízia výdavkov ministerstva vnútra (verejná správa a bezpečnosť)
Rezort:
Ministerstvo vnútra SR
Zodpovedné subjekty:
MV SR
2.
Preskúmať stratégie na zvýšenie dôvery polície a zahraničnú prax
2.1.
Analýza nástrojov, prístupov a zahraničnej praxe pri budovaní dôvery v PZ
Druh: neznáme
Termín plnenia: 2022
Stav k 31.12.2023: neznámy
Revízia výdavkov ministerstva vnútra (verejná správa a bezpečnosť)
Rezort:
Ministerstvo vnútra SR
Zodpovedné subjekty:
MV SR
3.
Rozšíriť systém hodnotenia práce hasičského a záchranného zboru podľa najlepšej medzinárodnej praxe
3.1.
analýza zahraničných systémov hodnotenia práce hasičského a záchranného zboru
Druh: neznáme
Termín plnenia: 2023
Stav k 31.12.2023: neznámy
Revízia výdavkov ministerstva vnútra (verejná správa a bezpečnosť)
Rezort:
Ministerstvo vnútra SR
Zodpovedné subjekty:
MV SR
3.
Rozšíriť systém hodnotenia práce hasičského a záchranného zboru podľa najlepšej medzinárodnej praxe
3.2.
návrh a implementácia systému hodnotenia práce hasičského a záchranného zboru na úrovni krajských riaditeľstiev
Druh: neznáme
Termín plnenia: 2023
Stav k 31.12.2023: neznámy
Revízia výdavkov ministerstva vnútra (verejná správa a bezpečnosť)
Rezort:
Ministerstvo vnútra SR
Zodpovedné subjekty:
MV SR
3.
Rozšíriť systém hodnotenia práce hasičského a záchranného zboru podľa najlepšej medzinárodnej praxe
3.3.
návrh a implementácia systému hodnotenia práce hasičského a záchranného zboru na úrovni okresných riaditeľstiev
Druh: neznáme
Termín plnenia: 2024
Stav k 31.12.2023: neznámy
Revízia výdavkov ministerstva vnútra (verejná správa a bezpečnosť)
Rezort:
Ministerstvo vnútra SR
Zodpovedné subjekty:
MV SR
3.
Rozšíriť systém hodnotenia práce hasičského a záchranného zboru podľa najlepšej medzinárodnej praxe
3.4.
návrh a implementácia systému hodnotenia práce hasičov na úrovni príslušníkov hasičského a záchranného zboru
Druh: neznáme
Termín plnenia: 2025
Stav k 31.12.2023: neznámy
Revízia výdavkov ministerstva vnútra (verejná správa a bezpečnosť)
Rezort:
Ministerstvo vnútra SR
Zodpovedné subjekty:
MV SR MF SR
4.
Pripraviť a predložiť na rokovanie Vlády SR dlhodobý investičný plán MV SR a jeho podriadených organizácií
4.1.
vypracovať dlhodobý investičný plán MV SR
Druh: neznáme
Termín plnenia: 2023
Stav k 31.12.2023: neznámy
Revízia výdavkov ministerstva vnútra (verejná správa a bezpečnosť)
Rezort:
Ministerstvo vnútra SR
Zodpovedné subjekty:
MV SR MF SR
4.
Pripraviť a predložiť na rokovanie Vlády SR dlhodobý investičný plán MV SR a jeho podriadených organizácií
4.2.
predloženie dlhodobého investičného plánu na rokovanie vlády SR
Druh: neznáme
Termín plnenia: 2023
Stav k 31.12.2023: neznámy
Revízia výdavkov ministerstva vnútra (verejná správa a bezpečnosť)
Rezort:
Ministerstvo vnútra SR
Zodpovedné subjekty:
MV SR
5.
Zaviesť validáciu štúdie a ekonomickej analýzy do práce analytických jednotiek MV SR
5.1.
v organizačnej štruktúre priradiť kompetenciu validácie štúdii a ekonomických analýz pre ISBA MV SR
Druh: neznáme
Termín plnenia: 2022
Stav k 31.12.2023: neznámy
Revízia výdavkov ministerstva vnútra (verejná správa a bezpečnosť)
Rezort:
Ministerstvo vnútra SR
Zodpovedné subjekty:
MV SR
5.
Zaviesť validáciu štúdie a ekonomickej analýzy do práce analytických jednotiek MV SR
5.2.
zaviesť validáciu štúdie a ekonomickej analýzy do práce analytických jednotiek MV SR
Druh: neznáme
Termín plnenia: 2024
Stav k 31.12.2023: neznámy
Revízia výdavkov ministerstva vnútra (verejná správa a bezpečnosť)
Rezort:
Ministerstvo vnútra SR
Zodpovedné subjekty:
MV SR
6.
Preskúmať možnosti na opakovanie obstarávania na IT komponenty vrátane softvéru na ktoré MV SR vyhlásilo obstarávanie bez posúdenia princípov hodnoty za peniaze
6.1.
preskúmanie možnosti na opakovanie obstarávania prehodnotenie požadovaného rámca dodatočným preverením investícií pred podpisom zmluvy a nastavenie procesov na realizáciu čiastkových plnení
Druh: neznáme
Termín plnenia: 2022
Stav k 31.12.2023: neznámy
Revízia výdavkov ministerstva vnútra (verejná správa a bezpečnosť)
Rezort:
Ministerstvo vnútra SR
Zodpovedné subjekty:
MV SR
7.
Zabezpečenie mandatórných prevádzkových výdavkov už pri rozpočte
7.1.
rozpočtovanie oprávnených IT výdavkov už v RVS
Druh: neznáme
Termín plnenia: 2022
Stav k 31.12.2023: neznámy
Revízia výdavkov ministerstva vnútra (verejná správa a bezpečnosť)
Rezort:
Ministerstvo vnútra SR
Zodpovedné subjekty:
MV SRMIRRI SRMF SR
8.
Zabezpečiť pravidelný monitoring alokovanej a reálne spotrebovanej kapacity cloudu
8.1.
metodika monitoringu alokovanej a reálnej spotreby kapacity vo vládnom cloude predložená na schválenie MIRRI a ÚHP
Druh: neznáme
Termín plnenia: 2022
Stav k 31.12.2023: neznámy
Revízia výdavkov ministerstva vnútra (verejná správa a bezpečnosť)
Rezort:
Ministerstvo vnútra SR
Zodpovedné subjekty:
MV SRMIRRI SRMF SR
8.
Zabezpečiť pravidelný monitoring alokovanej a reálne spotrebovanej kapacity cloudu
8.2.
implementácia pravidelného sprístupňovania výsledkov monitoringu alokovanej kapacity a reálnej spotreby na mesačnej báze a ich zverejňovania
Druh: neznáme
Termín plnenia: 2022
Stav k 31.12.2023: neznámy
Revízia výdavkov ministerstva vnútra (verejná správa a bezpečnosť)
Rezort:
Ministerstvo vnútra SR
Zodpovedné subjekty:
MV SRMIRRI SRMF SR
9.
Validovať metodiku na výpočet nákladov spotrebovaných cloudových služieb
9.1.
publikovaná metodika monitoringu alokovanej kapacity a reálnej spotreby vo vládnom cloude
Druh: neznáme
Termín plnenia: 2022
Stav k 31.12.2023: neznámy
Revízia výdavkov ministerstva vnútra (verejná správa a bezpečnosť)
Rezort:
Ministerstvo vnútra SR
Zodpovedné subjekty:
MV SRMIRRI SRMF SR
10.
Vytvoriť predpoklady pre spoplatnenie cloudových služieb
10.1.
analýza možností spoplatnenia cloudových služieb
Druh: neznáme
Termín plnenia: 2022
Stav k 31.12.2023: neznámy
Revízia výdavkov ministerstva vnútra (verejná správa a bezpečnosť)
Rezort:
Ministerstvo vnútra SR
Zodpovedné subjekty:
MV SRMIRRI SRMF SR
10.
Vytvoriť predpoklady pre spoplatnenie cloudových služieb
10.2.
validácia cenníka cloudových služieb s MIRRI a ÚHP
Druh: neznáme
Termín plnenia: 2022
Stav k 31.12.2023: neznámy
Revízia výdavkov ministerstva vnútra (verejná správa a bezpečnosť)
Rezort:
Ministerstvo vnútra SR
Zodpovedné subjekty:
MV SRMIRRI SRMF SR
10.
Vytvoriť predpoklady pre spoplatnenie cloudových služieb
10.3.
schválenie mechanizmu na presun finančných prostriedkov za spotrebované služby vládneho cloudu z rozpočtových kapitol na MF SR
Druh: neznáme
Termín plnenia: 2022
Stav k 31.12.2023: neznámy
Revízia výdavkov ministerstva vnútra (verejná správa a bezpečnosť)
Rezort:
Ministerstvo vnútra SR
Zodpovedné subjekty:
MV SRMIRRI SRMF SR
10.
Vytvoriť predpoklady pre spoplatnenie cloudových služieb
10.4.
zavedenie spoplatnenia služieb vládneho cloudu uznesením vlády
Druh: neznáme
Termín plnenia: 2022
Stav k 31.12.2023: neznámy
Revízia výdavkov ministerstva vnútra (verejná správa a bezpečnosť)
Rezort:
Ministerstvo vnútra SR
Zodpovedné subjekty:
MV SR
11.
Prehodnotiť alokáciu už pridelených kapacít podľa údajov o reálnom využití
11.1.
analýza pridelenej alokácie a reálneho využitia podľa IT systémov minimálne v rozsahu RAM CPU a úložiska
Druh: neznáme
Termín plnenia: 2022
Stav k 31.12.2023: neznámy
Revízia výdavkov ministerstva vnútra (verejná správa a bezpečnosť)
Rezort:
Ministerstvo vnútra SR
Zodpovedné subjekty:
MV SR
11.
Prehodnotiť alokáciu už pridelených kapacít podľa údajov o reálnom využití
11.2.
návrh optimalizácie pridelenej alokácie pre IT systémy podľa výsledkov analýzy z 11.1.
Druh: neznáme
Termín plnenia: 2022
Stav k 31.12.2023: neznámy
Revízia výdavkov ministerstva vnútra (verejná správa a bezpečnosť)
Rezort:
Ministerstvo vnútra SR
Zodpovedné subjekty:
MV SR
12.
Zvyšovať mieru efektivity a využívania dostupných zdrojov
12.1.
zvyšovať mieru efektivity a využívania dostupných zdrojov pravidelné prehodnocovanie alokovanej kapacity cloud
Druh: neznáme
Termín plnenia: 2023
Stav k 31.12.2023: neznámy
Revízia výdavkov ministerstva vnútra (verejná správa a bezpečnosť)
Rezort:
Ministerstvo vnútra SR
Zodpovedné subjekty:
MV SRMF SR
13.
Kvantifikovať výdavky na policajné služby a ochranu pred požiarmi v súlade s metodikou COFOG vrátane zníženie inde neklasifikovaných výdavkov na maximálnu hodnotu 0,1 % HDP
13.1.
kvantifikovať výdavky na policajné služby a ochranu pred požiarmi v súlade s metodikou COFOG vrátane zníženie inde neklasifikovaných výdavkov na maximálnu hodnotu 0,1 % HDP
Druh: neznáme
Termín plnenia: 2025
Stav k 31.12.2023: neznámy
Revízia výdavkov ministerstva vnútra (verejná správa a bezpečnosť)
Rezort:
Ministerstvo vnútra SR
Zodpovedné subjekty:
MV SRMF SR
14.
V programovom rozpočte upraviť členenie výdavkov podľa jednotlivých vykonávaných činností
14.1.
v programovom rozpočte upraviť členenie výdavkov podľa jednotlivých vykonávaných činností
Druh: neznáme
Termín plnenia: 2022
Stav k 31.12.2023: neznámy
Revízia výdavkov ministerstva vnútra (verejná správa a bezpečnosť)
Rezort:
Ministerstvo vnútra SR
Zodpovedné subjekty:
MV SR
15.
Administratívne pozície na MV SR a v Policajnom zbore obsadzovať civilnými zamestnancami
15.1.
Identifikácia administratívnych pozícií na MV SR a PZ s určením nevyhnutnosti obsadzovania pozície príslušníkom PZ vrátane dopadov na štátny rozpočet a osobitný účet
Druh: neznáme
Termín plnenia: 2022
Stav k 31.12.2023: neznámy
Revízia výdavkov ministerstva vnútra (verejná správa a bezpečnosť)
Rezort:
Ministerstvo vnútra SR
Zodpovedné subjekty:
MV SR
15.
Administratívne pozície na MV SR a v Policajnom zbore obsadzovať civilnými zamestnancami
15.2.
Zmeniť charakter funkčného miesta príslušníkov policajného zboru na identifikovaných administratívnych pozíciách na civilné pozície na základe výsledkov analýzy s ohľadom na dopady na štátny rozpočet a osobitný účet s určeným harmonogramom transformácie
Druh: neznáme
Termín plnenia: 2023
Stav k 31.12.2023: neznámy
Revízia výdavkov ministerstva vnútra (verejná správa a bezpečnosť)
Rezort:
Ministerstvo vnútra SR
Zodpovedné subjekty:
MV SRMF SR
16.
Simulácia stability dôchodkového systému
16.1.
simulácia stability osobitného účtu vzhľadom na zmeny v odmeňovaní ktoré boli iniciované MV SR
Druh: neznáme
Termín plnenia: 2022
Stav k 31.12.2023: neznámy
Revízia výdavkov ministerstva vnútra (verejná správa a bezpečnosť)
Rezort:
Ministerstvo vnútra SR
Zodpovedné subjekty:
MV SR
17.
Zvýšiť podiel menšín a marginalizovaných skupín medzi príslušníkmi v policajnom zbore s cieľom zvýšiť demografickú reprezentatívnosť
17.1.
zvýšiť podiel menšín a marginalizovaných skupín medzi príslušníkmi v policajnom zbore s cieľom zvýšiť demografickú reprezentatívnosť
Druh: neznáme
Termín plnenia: 2026
Stav k 31.12.2023: neznámy
Revízia výdavkov ministerstva vnútra (verejná správa a bezpečnosť)
Rezort:
Ministerstvo vnútra SR
Zodpovedné subjekty:
MV SR
18.
Uskutočniť analýzu atraktívnosti policajného povolania so zreteľom na limity počtu príslušníkov v policajnom zbore
18.1.
analýza atraktívnosti policajného povolania
Druh: neznáme
Termín plnenia: 2022
Stav k 31.12.2023: neznámy
Revízia výdavkov ministerstva vnútra (verejná správa a bezpečnosť)
Rezort:
Ministerstvo vnútra SR
Zodpovedné subjekty:
MV SR
19.
Podporovať využívanie analytických kapacít pri tvorbe politík v silových zložkách MV SR
19.1.
podporovať využívanie analytických kapacít pri tvorbe politík v silových zložkách MV SR
Druh: neznáme
Termín plnenia: 2026
Stav k 31.12.2023: neznámy
Revízia výdavkov ministerstva vnútra (verejná správa a bezpečnosť)
Rezort:
Ministerstvo vnútra SR
Zodpovedné subjekty:
MV SR MF SR
20.
Simulácia stability dôchodkového systému
20.1.
simulácia stability osobitného účtu vzhľadom na zmeny v odmeňovaní ktoré boli iniciované MV SR
Druh: neznáme
Termín plnenia: 2022
Stav k 31.12.2023: neznámy
Revízia výdavkov ministerstva vnútra (verejná správa a bezpečnosť)
Rezort:
Ministerstvo vnútra SR
Zodpovedné subjekty:
MV SR
21.
Podporovať využívanie analytických kapacít pri tvorbe politík v silových zložkách MV SR
21.1.
podporovať využívanie analytických kapacít pri tvorbe politík v silových zložkách MV SR
Druh: neznáme
Termín plnenia: 2026
Stav k 31.12.2023: neznámy
Revízia výdavkov ministerstva vnútra (verejná správa a bezpečnosť)
Rezort:
Ministerstvo vnútra SR
Zodpovedné subjekty:
MV SR
22.
Ohodnotiť nákladovosť správnych procesov MV SR a porovnať ich výšku so správnymi poplatkami
22.1.
analýza nákladovosti správnych procesov
Druh: neznáme
Termín plnenia: 2022
Stav k 31.12.2023: neznámy
Revízia výdavkov ministerstva vnútra (verejná správa a bezpečnosť)
Rezort:
Ministerstvo vnútra SR
Zodpovedné subjekty:
MV SR
23.
Plánovanie personálnych kapacít na okresných úradoch podľa prediktívneho modelu
23.1.
vytvorenie prediktívneho modelu plánovania personálnych kapacít na základe dopytu po jednotlivých agendách
Druh: neznáme
Termín plnenia: 2023
Stav k 31.12.2023: neznámy
Revízia výdavkov ministerstva vnútra (verejná správa a bezpečnosť)
Rezort:
Ministerstvo vnútra SR
Zodpovedné subjekty:
MV SR
23.
Plánovanie personálnych kapacít na okresných úradoch podľa prediktívneho modelu
23.2.
implementácia organizačnej štruktúry na základe prediktívneho modelu
Druh: neznáme
Termín plnenia: 2023
Stav k 31.12.2023: neznámy
Revízia výdavkov ministerstva vnútra (verejná správa a bezpečnosť)
Rezort:
Ministerstvo vnútra SR
Zodpovedné subjekty:
MV SR
24.
Na okresných úradoch vykonať procesno - organizačné audity
24.1.
na okresných úradoch vykonať procesno - organizačné audity
Druh: neznáme
Termín plnenia: 2025
Stav k 31.12.2023: neznámy
Revízia výdavkov ministerstva vnútra (verejná správa a bezpečnosť)
Rezort:
Ministerstvo vnútra SR
Zodpovedné subjekty:
MV SR
25.
Do investičného rozpočtu zaradiť len projekty pripravené na realizáciu
25.1.
vypracovanie metodiky k investičným projektom
Druh: neznáme
Termín plnenia: 2022
Stav k 31.12.2023: neznámy
Revízia výdavkov ministerstva vnútra (verejná správa a bezpečnosť)
Rezort:
Ministerstvo vnútra SR
Zodpovedné subjekty:
MV SR
25.
Do investičného rozpočtu zaradiť len projekty pripravené na realizáciu
25.2.
do investičného rozpočtu zaradiť len projekty pripravené na realizáciu
Druh: neznáme
Termín plnenia: 2022
Stav k 31.12.2023: neznámy
Revízia výdavkov ministerstva vnútra (verejná správa a bezpečnosť)
Rezort:
Ministerstvo vnútra SR
Zodpovedné subjekty:
MV SR
26.
IT výdavky rozpočtovať podľa pravidiel programu 0EK
26.1.
riadenie sa metodikou 0EK
Druh: neznáme
Termín plnenia: 2022
Stav k 31.12.2023: neznámy
Revízia výdavkov ministerstva vnútra (verejná správa a bezpečnosť)
Rezort:
Ministerstvo vnútra SR
Zodpovedné subjekty:
MV SR
27.
Po vykonaní podrobnej analýzy a prijatí potrebných opatrení prispôsobiť počet policajtov na obyvateľa na aktuálnu úroveň priemeru V3
27.1.
vykonanie analýzy vykonávaných procesov príslušníkmi policajného zboru
Druh: neznáme
Termín plnenia: 2023
Stav k 31.12.2023: neznámy
Revízia výdavkov ministerstva vnútra (verejná správa a bezpečnosť)
Rezort:
Ministerstvo vnútra SR
Zodpovedné subjekty:
MV SR
27.
Po vykonaní podrobnej analýzy a prijatí potrebných opatrení prispôsobiť počet policajtov na obyvateľa na aktuálnu úroveň priemeru V3
27.2.
návrh zmien v procesoch v policajnom zbore vrátane návrhu legislatívnych zmien návrh procesných zmien
Druh: neznáme
Termín plnenia: 2023
Stav k 31.12.2023: neznámy
Revízia výdavkov ministerstva vnútra (verejná správa a bezpečnosť)
Rezort:
Ministerstvo vnútra SR
Zodpovedné subjekty:
MV SR
27.
Po vykonaní podrobnej analýzy a prijatí potrebných opatrení prispôsobiť počet policajtov na obyvateľa na aktuálnu úroveň priemeru V3
27.3.
vykonanie analýzy personálneho zabezpečenia pracovných pozícií a nevyhnutnosti ich obsadenia príslušníkmi policajného zboru na základe výsledkov procesnej analýzy
Druh: neznáme
Termín plnenia: 2023
Stav k 31.12.2023: neznámy
Revízia výdavkov ministerstva vnútra (verejná správa a bezpečnosť)
Rezort:
Ministerstvo vnútra SR
Zodpovedné subjekty:
MV SR
27.
Po vykonaní podrobnej analýzy a prijatí potrebných opatrení prispôsobiť počet policajtov na obyvateľa na aktuálnu úroveň priemeru V3
27.4.
na základe výsledkov procesnej a personálnej analýzy identifikovať pracovné miesta ktoré nie je potrebné obsadzovať príslušníkmi a/alebo sú nadbytočné
Druh: neznáme
Termín plnenia: 2023
Stav k 31.12.2023: neznámy
Revízia výdavkov ministerstva vnútra (verejná správa a bezpečnosť)
Rezort:
Ministerstvo vnútra SR
Zodpovedné subjekty:
MV SR
27.
Po vykonaní podrobnej analýzy a prijatí potrebných opatrení prispôsobiť počet policajtov na obyvateľa na aktuálnu úroveň priemeru V3
27.5.
implementácia výsledkov procesnej a personálnej analýzy s cieľom zníženia počtu príslušníkov policajného zboru
Druh: neznáme
Termín plnenia: 2028
Stav k 31.12.2023: neznámy
Revízia výdavkov ministerstva vnútra (verejná správa a bezpečnosť)
Rezort:
Ministerstvo vnútra SR
Zodpovedné subjekty:
MV SR
28.
Prehodnotiť spôsob nákupu energií s cieľom znížiť nákupné ceny resp. zvýšiť dodanú hodnotu za peniaze s prihliadnutím na existujúce kontrakty
28.1.
zníženie nákupných jednotkových cien plynu
Druh: neznáme
Termín plnenia: 2022
Stav k 31.12.2023: neznámy
Revízia výdavkov ministerstva vnútra (verejná správa a bezpečnosť)
Rezort:
Ministerstvo vnútra SR
Zodpovedné subjekty:
MV SR
28.
Prehodnotiť spôsob nákupu energií s cieľom znížiť nákupné ceny resp. zvýšiť dodanú hodnotu za peniaze s prihliadnutím na existujúce kontrakty
28.2.
zníženie nákupných jednotkových cien elektriny
Druh: neznáme
Termín plnenia: 2022
Stav k 31.12.2023: neznámy
Revízia výdavkov ministerstva vnútra (verejná správa a bezpečnosť)
Rezort:
Ministerstvo vnútra SR
Zodpovedné subjekty:
MV SR
29.
Znížiť nákupné ceny uniforiem silových zložiek na benchmark
29.1.
znížiť nákupné ceny uniforiem silových zložiek na benchmark
Druh: neznáme
Termín plnenia: 2022
Stav k 31.12.2023: neznámy
Revízia výdavkov ministerstva vnútra (verejná správa a bezpečnosť)
Rezort:
Ministerstvo vnútra SR
Zodpovedné subjekty:
MV SR
30.
Využívať interné kapacity na analytické činnosti a poradenstvo
30.1.
využívať interné kapacity na analytické činnosti a poradenstvo s cieľom znižovať výdavky na konzultačné služby
Druh: neznáme
Termín plnenia: 2023
Stav k 31.12.2023: neznámy
Revízia výdavkov ministerstva vnútra (verejná správa a bezpečnosť)
Rezort:
Ministerstvo vnútra SR
Zodpovedné subjekty:
MV SR
31.
Po implementácii IS znížiť počet FTE v súlade s meranými prínosmi
31.1.
Centrálne komponenty správneho konania vo VS
Druh: neznáme
Termín plnenia: 2031
Stav k 31.12.2023: neznámy
Revízia výdavkov ministerstva vnútra (verejná správa a bezpečnosť)
Rezort:
Ministerstvo vnútra SR
Zodpovedné subjekty:
MV SR
31.
Po implementácii IS znížiť počet FTE v súlade s meranými prínosmi
31.2.
Digitálne pracovné prostredie zamestnanca MV SR
Druh: neznáme
Termín plnenia: 2031
Stav k 31.12.2023: neznámy
Revízia výdavkov ministerstva vnútra (verejná správa a bezpečnosť)
Rezort:
Ministerstvo vnútra SR
Zodpovedné subjekty:
MV SR
31.
Po implementácii IS znížiť počet FTE v súlade s meranými prínosmi
31.3.
El. register MNO
Druh: neznáme
Termín plnenia: 2031
Stav k 31.12.2023: neznámy
Revízia výdavkov ministerstva vnútra (verejná správa a bezpečnosť)
Rezort:
Ministerstvo vnútra SR
Zodpovedné subjekty:
MV SR
31.
Po implementácii IS znížiť počet FTE v súlade s meranými prínosmi
31.4.
Register zbraní a streliva
Druh: neznáme
Termín plnenia: 2031
Stav k 31.12.2023: neznámy
Revízia výdavkov ministerstva vnútra (verejná správa a bezpečnosť)
Rezort:
Ministerstvo vnútra SR
Zodpovedné subjekty:
MV SR
31.
Po implementácii IS znížiť počet FTE v súlade s meranými prínosmi
31.5.
Riadenie procesov a dát
Druh: neznáme
Termín plnenia: 2031
Stav k 31.12.2023: neznámy
Revízia výdavkov ministerstva vnútra (verejná správa a bezpečnosť)
Rezort:
Ministerstvo vnútra SR
Zodpovedné subjekty:
MV SR
31.
Po implementácii IS znížiť počet FTE v súlade s meranými prínosmi
31.6.
Zavedenie služieb Platform as a Service
Druh: neznáme
Termín plnenia: 2030
Stav k 31.12.2023: neznámy
Revízia výdavkov ministerstva vnútra (verejná správa a bezpečnosť)
Rezort:
Ministerstvo vnútra SR
Zodpovedné subjekty:
MV SR
31.
Po implementácii IS znížiť počet FTE v súlade s meranými prínosmi
31.7.
Živnostenský register
Druh: neznáme
Termín plnenia: 2031
Stav k 31.12.2023: neznámy
Revízia výdavkov ministerstva vnútra (verejná správa a bezpečnosť)
Rezort:
Ministerstvo vnútra SR
Zodpovedné subjekty:
MV SR MIRRI SR
32.
Zaviesť systémový prístup do monitorovania nákladov prínosov a výkonnosti IKT projektov a systémov
32.1.
vypracovanie metodiky systémového prístupu
Druh: neznáme
Termín plnenia: 2022
Stav k 31.12.2023: splnené
Revízia výdavkov ministerstva vnútra (verejná správa a bezpečnosť)
Rezort:
Ministerstvo vnútra SR
Zodpovedné subjekty:
MV SR MIRRI SR
32.
Zaviesť systémový prístup do monitorovania nákladov, prínosov a výkonnosti IKT projektov a systémov
32.2.
implementácia metodiky systémového prístupu
Druh: neznáme
Termín plnenia: 2022
Stav k 31.12.2023: splnené
Revízia výdavkov na pôdohospodárstvo
Rezort:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Zodpovedné subjekty:
MPRVSekcia rozvoja vidieka a priamych platieb
1.
Optimalizácia zdrojov na podporu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
1.1.
Optimalizácia zdrojov na podporu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Druh: hodnotové
Termín plnenia: 2022
Stav k 31.12.2023: neznámy
Revízia výdavkov na pôdohospodárstvo
Rezort:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Zodpovedné subjekty:
MPRVSekcia rozvoja vidieka a priamych platiebPPA
2.
Optimalizácia nastavenia priamych platieb
2.1.
Aplikovať stropovanie priamych platieb podľa návrhu EK z 1.6. 2018 s odpočítaním pracovných nákladov
Druh: hodnotové
Termín plnenia: 2022
Stav k 31.12.2023: plní sa
Revízia výdavkov na pôdohospodárstvo
Rezort:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Zodpovedné subjekty:
MPRVSekcia rozvoja vidieka a priamych platiebPPA
2.
Optimalizácia nastavenia priamych platieb
2.2.
Zavedenie redistributívnej platby (RP) na prvých 100 ha so sadzbou 30 % BISS
Druh: hodnotové
Termín plnenia: 2022
Stav k 31.12.2023: čiastočne sa plní
Revízia výdavkov na pôdohospodárstvo
Rezort:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Zodpovedné subjekty:
MPRVSekcia rozvoja vidieka a priamych platiebPPA
2.
Optimalizácia nastavenia priamych platieb
2.3.
Aplikovať viazané platby v maximálnej miere s cieľom podpory životného prostredia a rozvoja vidieka
Druh: hodnotové
Termín plnenia: 2022
Stav k 31.12.2023: plní sa
Revízia výdavkov na pôdohospodárstvo
Rezort:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Zodpovedné subjekty:
MPRVSekcia rozvoja vidieka a priamych platiebPPAOdbor riadenia a kontroly technickej pomoci Programu rozvoja vidieka
3.
Zefektívnenie fungovania Programu rozvoja vidieka
3.1.
Vypracovať presný plán výziev, ktorý sa bude dodržiavať
Druh: riadiace
Termín plnenia: 2023
Stav k 31.12.2023: neplní sa
Revízia výdavkov na pôdohospodárstvo
Rezort:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Zodpovedné subjekty:
MPRVSekcia rozvoja vidieka a priamych platiebPPA
3.
Zefektívnenie fungovania programu rozvoja vidieka
3.2.
Zvýšiť frekvenciu výziev
Druh: riadiace
Termín plnenia: 2023
Stav k 31.12.2023: neplní sa
Revízia výdavkov na pôdohospodárstvo
Rezort:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Zodpovedné subjekty:
MPRVSekcia rozvoja vidieka a priamych platiebPPAOdbor riadenia a kontroly technickej pomoci Programu rozvoja vidieka
3.
Zefektívnenie fungovania programu rozvoja vidieka
3.3.
Zaviesť elektronické podávanie žiadostí
Druh: riadiace
Termín plnenia: 2022
Stav k 31.12.2023: plní sa
Revízia výdavkov na pôdohospodárstvo
Rezort:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Zodpovedné subjekty:
MPRVSekcia rozvoja vidieka a priamych platiebPPA
3.
Zefektívnenie fungovania programu rozvoja vidieka
3.4.
Zmenšiť veľkosť podporených projektov
Druh: hodnotové
Termín plnenia: 2023
Stav k 31.12.2023: neplní sa
Revízia výdavkov na pôdohospodárstvo
Rezort:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Zodpovedné subjekty:
MPRVSekcia rozvoja vidieka a priamych platiebPPA
3.
Zefektívnenie fungovania programu rozvoja vidieka
3.5.
Zefektívniť hodnotenie projektov
Druh: riadiace
Termín plnenia: 2023
Stav k 31.12.2023: neplní sa
Revízia výdavkov na pôdohospodárstvo
Rezort:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Zodpovedné subjekty:
MPRVSekcia rozvoja vidieka a priamych platiebIPPPPA
3.
Zefektívnenie fungovania programu rozvoja vidieka
3.6.
Vyčleniť v PRV zdroje pre NRO (najnižšie rozvinuté okresy)
Druh: riadiace
Termín plnenia: 2023
Stav k 31.12.2023: plní sa
Revízia výdavkov na pôdohospodárstvo
Rezort:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Zodpovedné subjekty:
MPRVSekcia rozvoja vidieka a priamych platiebPPA
3.
Zefektívnenie fungovania programu rozvoja vidieka
3.7.
Rozšíriť využívanie zjednodušených možností vykazovania nákladov
Druh: riadiace
Termín plnenia: 2023
Stav k 31.12.2023: čiastočne sa plní
Revízia výdavkov na pôdohospodárstvo
Rezort:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Zodpovedné subjekty:
MPRVSekcia pozemkových úprav
4.
.Podpora efektívneho a transparentného trhu s pôdou – Konsolidácia trhu s pôdou
4.1.
Započať všetky projekty pozemkových úprav do 30 rokov (PPÚ)
Druh: hodnotové
Termín plnenia: 2020
Stav k 31.12.2023: plní sa
Revízia výdavkov na pôdohospodárstvo
Rezort:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Zodpovedné subjekty:
MPRVSekcia pozemkových úprav
4.
Podpora efektívneho a transparentného trhu s pôdou – Konsolidácia trhu s pôdou
4.2.
Obmedziť drobenie zvýšením dolného limitu na výmeru novovznikajúcej parcely po PPÚ
Druh: riadiace
Termín plnenia: 2021
Stav k 31.12.2023: splnené
Revízia výdavkov na pôdohospodárstvo
Rezort:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Zodpovedné subjekty:
MPRVSekcia pozemkových úprav
4.
Podpora efektívneho a transparentného trhu s pôdou – Konsolidácia trhu s pôdou
4.3.
Zrušiť prednostné právo na uzavretie nájomnej zmluvy
Druh: riadiace
Termín plnenia: 2023
Stav k 31.12.2023: čiastočne sa plní
Revízia výdavkov na pôdohospodárstvo
Rezort:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Zodpovedné subjekty:
MPRVSekcia pozemkových úprav
4.
Podpora efektívneho a transparentného trhu s pôdou – Právna úprava trhu s pôdou
4.4.
Zverejňovanie obvyklej výšky nájomného
Druh: riadiace
Termín plnenia: 2020
Stav k 31.12.2023: splnené
Revízia výdavkov na pôdohospodárstvo
Rezort:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Zodpovedné subjekty:
MPRVSekcia pozemkových úpravPPA
4.
Podpora efektívneho a transparentného trhu s pôdou – Právna úprava trhu s pôdou
4.5.
Vytvoriť a zverejniť centrálny register fyzických a právnických osôb užívajúcich pôdu
Druh: riadiace
Termín plnenia: 2021
Stav k 31.12.2023: neznámy
Revízia výdavkov na pôdohospodárstvo
Rezort:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Zodpovedné subjekty:
MPRVSekcia rozvoja vidieka a priamych platieb
5.
Riadenie rizika v poľnohospodárstve
5.1.
Podpora komerčného poistenia rizika v poľnohospodárstve
Druh: hodnotové
Termín plnenia: 2023
Stav k 31.12.2023: neznámy
Revízia výdavkov na pôdohospodárstvo
Rezort:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Zodpovedné subjekty:
MPRV SRSekcia stratégiíanalýz a prierezových činností
5.
Riadenie rizika v poľnohospodárstve
5.2.
Vytvorenie systémového nástroja na riadenie katastrofických rizík
Druh: hodnotové
Termín plnenia: 2024
Stav k 31.12.2023: čiastočne sa plní
Revízia výdavkov na pôdohospodárstvo
Rezort:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Zodpovedné subjekty:
MPRVSekcia rozvoja vidieka a priamych platieb
6.
Efektívnejšia podpora spolupráce farmárov
6.1.
Podmieniť výber podporených organizácií výrobcov ukazovateľmi výkonu a dĺžkou existencie
Druh: hodnotové
Termín plnenia: 2022
Stav k 31.12.2023: neplní sa
Revízia výdavkov na pôdohospodárstvo
Rezort:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Zodpovedné subjekty:
MPRV SRSekcia rozvoja vidieka a priamych platiebSekcia rozpočtu a financovania
7.
Podpora investícií v pôdohospodárstve a na vidieku s použitím finančných nástrojov
7.1.
Identifikovať investičné oblasti v rámci SPP, ktoré je ekonomicky možné podporiť návratnými formami financovania alebo kombináciou návratného a nenávratného financovania
Druh: hodnotové
Termín plnenia: 2022
Stav k 31.12.2023: neplní sa
Revízia výdavkov na pôdohospodárstvo
Rezort:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Zodpovedné subjekty:
MPRVSekcia rozvoja vidieka a priamych platieb
7.
Podpora investícií v pôdohospodárstve a na vidieku s použitím finančných nástrojov
7.2.
V oblastiach identifikovaných ako vhodné na návratné financovanie alebo na kombináciu návratného a nenávratného financovania, ukončiť poskytovanie výlučne nenávratného financovania
Druh: hodnotové
Termín plnenia: 2022
Stav k 31.12.2023: neplní sa
Revízia výdavkov na pôdohospodárstvo
Rezort:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Zodpovedné subjekty:
MPRVSekcia rozvoja vidieka a priamych platieb
8.
Efektívnejšia podpora mladých začínajúcich poľnohospodárov
8.1.
Navýšiť hektárovú hranicu pre podporu mladých poľnohospodárov prostredníctvom priamych platieb
Druh: hodnotové
Termín plnenia: 2022
Stav k 31.12.2023: plní sa
Revízia výdavkov na pôdohospodárstvo
Rezort:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Zodpovedné subjekty:
MPRVSekcia rozvoja vidieka a priamych platieb
8.
Efektívnejšia podpora mladých začínajúcich poľnohospodárov
8.2.
Podporiť investície mladých poľnohospodárov v rámci PRV prostredníctvom bodového zvýhodnenia a formou nastavenia vhodných typov výziev a veľkosti projektov
Druh: hodnotové
Termín plnenia: 2022
Stav k 31.12.2023: nehodnotené
Revízia výdavkov na pôdohospodárstvo
Rezort:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Zodpovedné subjekty:
MPRVSekcia rozvoja vidieka a priamych platieb
8.
Efektívnejšia podpora mladých začínajúcich poľnohospodárov
8.3.
Zvýšiť maximálnu podporu pre mladého poľnohospodára na začatie podnikania
Druh: hodnotové
Termín plnenia: 2022
Stav k 31.12.2023: plní sa
Revízia výdavkov na pôdohospodárstvo
Rezort:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Zodpovedné subjekty:
MPRVSekcia rozvoja vidieka a priamych platieb
8.
Efektívnejšia podpora mladých začínajúcich poľnohospodárov
8.4.
Zvýšiť frekvenciu a pravidelnosť výziev pre mladých poľnohospodárov a v rámci projektových opatrení v PRV
Druh: hodnotové
Termín plnenia: 2023
Stav k 31.12.2023: neplní sa
Revízia výdavkov na pôdohospodárstvo
Rezort:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Zodpovedné subjekty:
MPRV SRSekcia rozvoja vidieka a priamych platiebInštitút znalostného pôdohospodárstva a inovácií
8.
Efektívnejšia podpora mladých začínajúcich poľnohospodárov
8.5.
Zvýšiť účasť poľnohospodárov, vrátane mladých poľnohospodárov na vzdelávacích aktivitách
Druh: hodnotové
Termín plnenia: 2023
Stav k 31.12.2023: neplní sa
Revízia výdavkov na pôdohospodárstvo
Rezort:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Zodpovedné subjekty:
MPRVSekcia rozvoja vidieka a priamych platieb
9.
Efektívnejšia podpora poľnohospodárstva na celom území SR
9.1.
Zvýhodniť ANC v projektových opatreniach PRV zameraných na agroturizmus, živočíšnu výrobu a modernizáciu výroby
Druh: hodnotové
Termín plnenia: 2022
Stav k 31.12.2023: neznámy
Revízia výdavkov na pôdohospodárstvo
Rezort:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Zodpovedné subjekty:
MPRVSekcia rozvoja vidieka a priamych platieb
9.
Efektívnejšia podpora poľnohospodárstva na celom území SR
9.2.
Diferencovať platbu podľa zaťaženosti poľnohospodárskej pôdy živočíšnou výrobou
Druh: hodnotové
Termín plnenia: 2022
Stav k 31.12.2023: plní sa
Revízia výdavkov na pôdohospodárstvo
Rezort:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Zodpovedné subjekty:
MPRVSekcia rozvoja vidieka a priamych platieb
10.
Zefektívnenie režimov v záujme klímy a životného prostredia
10.1.
1 Implementovať AEKO ako sériu záväzkov zameraných na výsledky s voliteľnou intenzitou ich napĺňania
Druh: hodnotové
Termín plnenia: 2022
Stav k 31.12.2023: nehodnotené
Revízia výdavkov na pôdohospodárstvo
Rezort:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Zodpovedné subjekty:
MPRVSekcia rozvoja vidieka a priamych platieb
10.
Zefektívnenie režimov v záujme klímy a životného prostredia
10.2.
2 Zaviesť cieľovo orientovanú podporu na ochranu a zvýšenie kvality pôdy, vody a biotopov
Druh: hodnotové
Termín plnenia: 2022
Stav k 31.12.2023: nehodnotené
Revízia výdavkov na pôdohospodárstvo
Rezort:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Zodpovedné subjekty:
MPRVSekcia rozvoja vidieka a priamych platieb
10.
Zefektívnenie režimov v záujme klímy a životného prostredia
10.3.
3 Celoplošne hodnotiť agro-environmentálne dopady poľnohospodárstva na ročnej báze
Druh: riadiace
Termín plnenia: 2022
Stav k 31.12.2023: neznámy
Revízia výdavkov na pôdohospodárstvo
Rezort:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Zodpovedné subjekty:
MPRVSekcia rozvoja vidieka a priamych platieb
10.
Zefektívnenie režimov v záujme klímy a životného prostredia
10.4.
4 Alokovať aspoň 30 % I. piliera na eko-platby
Druh: hodnotové
Termín plnenia: 2022
Stav k 31.12.2023: čiastočne sa plní
Revízia výdavkov na pôdohospodárstvo
Rezort:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Zodpovedné subjekty:
MPRVSekcia rozvoja vidieka a priamych platieb
11.
Podpora ekologickej produkcie
11.1.
Postupné navýšenie minimálneho zaťaženia TTP zvieratami
Druh: hodnotové
Termín plnenia: 2022
Stav k 31.12.2023: neznámy
Revízia výdavkov na pôdohospodárstvo
Rezort:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Zodpovedné subjekty:
MPRVSekcia rozvoja vidieka a priamych platieb
11.
Podpora ekologickej produkcie
11.2.
2 Plošné hodnotenie environmentálnych dopadov ekologického poľnohospodárstva
Druh: riadiace
Termín plnenia: 2022
Stav k 31.12.2023: nehodnotené
Revízia výdavkov na pôdohospodárstvo
Rezort:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Zodpovedné subjekty:
MPRV SRSekcia lesného hospodárstva a spracovania drevaLESY SRš.p.Ministerstvo životného prostredia SR
12.
Lesy
12.1.
Monitorovanie ťažby dreva
Druh: riadiace
Termín plnenia: 2021
Stav k 31.12.2023: plní sa
Revízia výdavkov na pôdohospodárstvo
Rezort:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Zodpovedné subjekty:
MPRVGenerálny tajomník služobného úradu
13.
Zefektívnenie prevádzky úradu a podriadených organizácií MPRV SR vrátane štátnych podnikov
13.1.1.
Optimalizácia výdavkov úradu MPRV SR a podriadených organizácií (podporné a prierezové činnosti)
Druh: úsporné
Termín plnenia: 2023
Stav k 31.12.2023: neplní sa
Úspora ( plnenie / potenciál) v mil. €
Za rok 2023:
0,2
0,4
Kumulatívne:
0,2
0,7
Revízia výdavkov na pôdohospodárstvo
Rezort:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Zodpovedné subjekty:
MPRVGenerálny tajomník služobného úradu
13.
Zefektívnenie prevádzky úradu a podriadených organizácií MPRV SR vrátane štátnych podnikov
13.1.2.
Optimalizácia výdavkov úradu MPRV na služby MPRV
Druh: úsporné
Termín plnenia: 2023
Stav k 31.12.2023: neplní sa
Úspora ( plnenie / potenciál) v mil. €
Za rok 2023:
0,0
0,1
Kumulatívne:
0,0
0,2
Revízia výdavkov na pôdohospodárstvo
Rezort:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Zodpovedné subjekty:
MPRVGenerálny tajomník služobného úradu
13.
Zefektívnenie prevádzky úradu a podriadených organizácií MPRV SR vrátane štátnych podnikov
13.1.3.
Vykonať procesno-organizačný audit úradu MPRV SR
Druh: riadiace
Termín plnenia: 2023
Stav k 31.12.2023: neplní sa
Revízia výdavkov na pôdohospodárstvo
Rezort:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Zodpovedné subjekty:
PPA
13.
Zefektívnenie prevádzky úradu a podriadených organizácií MPRV SR vrátane štátnych podnikov
13.2.1.
Komplexná reforma a digitalizácia PPA
Druh: riadiace
Termín plnenia: 2023
Stav k 31.12.2023: neplní sa
Revízia výdavkov na pôdohospodárstvo
Rezort:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Zodpovedné subjekty:
PPA
13.
Zefektívnenie prevádzky úradu a podriadených organizácií MPRV SR vrátane štátnych podnikov
13.2.2.
Optimalizácia výdavkov na služby PPA
Druh: úsporné
Termín plnenia: 2023
Stav k 31.12.2023: čiastočne sa plní
Úspora ( plnenie / potenciál) v mil. €
Za rok 2023:
0,0
0,1
Kumulatívne:
0,0
0,3
Revízia výdavkov na pôdohospodárstvo
Rezort:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Zodpovedné subjekty:
MPRVSekcia poľnohospodárstvaŠVSPÚVZÚHPMF SRIJ MF SR
13.
Zefektívnenie prevádzky úradu a podriadených organizácií MPRV SR vrátane štátnych podnikov
13.3.1.
Analýza spojenia ŠVPS s ÚVZ
Druh: riadiace
Termín plnenia: 2023
Stav k 31.12.2023: neplní sa
Revízia výdavkov na pôdohospodárstvo
Rezort:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Zodpovedné subjekty:
MPRV SRSekcia stratégiíanalýz a prierezových činností
13.
Zefektívnenie prevádzky úradu a podriadených organizácií MPRV SR vrátane štátnych podnikov
13.4.1.
zotrvanie výskumníka v NPPC kvalitným medzinárodne uznávaným výskumom meraným počtom karentovaných článkov, článkov registrovaných vo WoS alebo Scopus, publikovaných v špičkových zahraničných vydavateľstvách prípadne prostredníctvom patentov, úžitkových vzorov a pod.
Druh: riadiace
Termín plnenia: 2024
Stav k 31.12.2023: čiastočne sa plní
Revízia výdavkov na pôdohospodárstvo
Rezort:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Zodpovedné subjekty:
MPRV SRs Sekcia stratégiíanalýz a prierezových činností
13.
Zefektívnenie prevádzky úradu a podriadených organizácií MPRV SR vrátane štátnych podnikov
13.4.2.
Do roku 2025 zvýšiť mieru financovania zo štandardných zdrojov (nadnárodné projekty, podnikateľský sektor, domáce granty) nad 75% všetkých zdrojov NPPC
Druh: úsporné
Termín plnenia: 2023
Stav k 31.12.2023: neznámy
Úspora ( plnenie / potenciál) v mil. €
Za rok 2023:
1,4
2,2
Kumulatívne:
2,0
5,9
Revízia výdavkov na pôdohospodárstvo
Rezort:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Zodpovedné subjekty:
MPRV SRSekcia stratégiíanalýz a prierezových činností
13.
Zefektívnenie prevádzky úradu a podriadených organizácií MPRV SR vrátane štátnych podnikov
13.4.3.
Využívať odmeňovanie na základe výstupu (formou internej smernice)
Druh: riadiace
Termín plnenia: 2023
Stav k 31.12.2023: čiastočne sa plní
Revízia výdavkov na pôdohospodárstvo
Rezort:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Zodpovedné subjekty:
MPRV SRSekcia stratégiíanalýz a prierezových činností
13.
Zefektívnenie prevádzky úradu a podriadených organizácií MPRV SR vrátane štátnych podnikov
13.4.4.
Vykonať audit kvality výskumu v NPPC
Druh: riadiace
Termín plnenia: 2023
Stav k 31.12.2023: plní sa
Revízia výdavkov na pôdohospodárstvo
Rezort:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Zodpovedné subjekty:
MPRV SRSekcia stratégiíanalýz a prierezových činností
13.
Zefektívnenie prevádzky úradu a podriadených organizácií MPRV SR vrátane štátnych podnikov
13.4.5.
Transformácia NPPC na verejnú výskumnú inštitúciu (VVI) k 1.1.2022
Druh: riadiace
Termín plnenia: 2023
Stav k 31.12.2023: neplní sa
Revízia výdavkov na pôdohospodárstvo
Rezort:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Zodpovedné subjekty:
MPRVSekcia lesného hospodárstva a spracovania drevaNLC
13.
Zefektívnenie prevádzky úradu a podriadených organizácií MPRV SR vrátane štátnych podnikov
13.5.1.
Realizovať projekt Dobudovanie pracoviska diaľkového prieskumu Zeme
Druh: hodnotové
Termín plnenia: 2025
Stav k 31.12.2023: čiastočne sa plní
Revízia výdavkov na pôdohospodárstvo
Rezort:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Zodpovedné subjekty:
MPRVSekcia lesného hospodárstva a spracovania drevaNLC
13.
Zefektívnenie prevádzky úradu a podriadených organizácií MPRV SR vrátane štátnych podnikov
13.5.2.
Publikovať aspoň jeden kvalitný článok na výskumníka raz za dva roky (karentované články, články registrované vo WoS alebo Scopus)
Druh: hodnotové
Termín plnenia: 2023
Stav k 31.12.2023: splnené
Revízia výdavkov na pôdohospodárstvo
Rezort:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Zodpovedné subjekty:
MPRVSekcia lesného hospodárstva a spracovania drevaNLC
13.
Zefektívnenie prevádzky úradu a podriadených organizácií MPRV SR vrátane štátnych podnikov
13.5.3.
Udržiavať mieru financovania zo štandardných zdrojov (nadnárodné projekty, podnikateľský sektor, domáce granty) nad 75 % zdrojov NLC určených na vedu a výskum
Druh: úsporné
Termín plnenia: 2023
Stav k 31.12.2023: splnené
Úspora ( plnenie / potenciál) v mil. €
Za rok 2023:
0,4
1,3
Kumulatívne:
1,1
2,7
Revízia výdavkov na pôdohospodárstvo
Rezort:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Zodpovedné subjekty:
MPRVSekcia lesného hospodárstva a spracovania drevaNLC
13.
Zefektívnenie prevádzky úradu a podriadených organizácií MPRV SR vrátane štátnych podnikov
13.5.4.
Vykonať medzinárodný audit kvality výskumu v NLC
Druh: riadiace
Termín plnenia: 2023
Stav k 31.12.2023: plní sa
Revízia výdavkov na pôdohospodárstvo
Rezort:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Zodpovedné subjekty:
MPRV SRSekcia lesného hospodárstva a spracovania drevaLESY SRš.p.
13.
Zefektívnenie prevádzky úradu a podriadených organizácií MPRV SR vrátane štátnych podnikov
13.6.1.
Vykonať audit Lesov SR, š. p., a implementovať opatrenia vyplývajúce z neho
Druh: riadiace
Termín plnenia: 2024
Stav k 31.12.2023: neznámy
Revízia výdavkov na pôdohospodárstvo
Rezort:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Zodpovedné subjekty:
MPRVSekcia lesného hospodárstva a spracovania drevaLESY SRš. p.
13.
Zefektívnenie prevádzky úradu a podriadených organizácií MPRV SR vrátane štátnych podnikov
13.6.2.
Vo výročnej správe oddeliť náklady súvisiace so správou majetku a verejnoprospešnou činnosťou
Druh: riadiace
Termín plnenia: 2019
Stav k 31.12.2023: plní sa
Revízia výdavkov na pôdohospodárstvo
Rezort:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Zodpovedné subjekty:
MPRV SRSekcia poľnohospodárstvaZávodiskoš. p. Národný žrebčín Topoľčianky
13.
Zefektívnenie prevádzky úradu a podriadených organizácií MPRV SR vrátane štátnych podnikov
13.7.1.
Optimalizovať hospodárenie štátnych podnikov
Druh: hodnotové
Termín plnenia: 2022
Stav k 31.12.2023: neznámy
Revízia výdavkov na pôdohospodárstvo
Rezort:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Zodpovedné subjekty:
MPRVSekcia poľnohospodárstvaHydromeliorácieš. p.
13.
Zefektívnenie prevádzky úradu a podriadených organizácií MPRV SR vrátane štátnych podnikov
13.8.1.
Vypracovanie koncepcie rozvoja podniku Hydromeliorácie, š.p.
Druh: riadiace
Termín plnenia: 2022
Stav k 31.12.2023: čiastočne sa plní
Revízia výdavkov na pôdohospodárstvo
Rezort:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Zodpovedné subjekty:
MPRVSekcia poľnohospodárstvaSekcie rozvoja vidieka a priamych platiebHydromeliorácieš. p.
13.
Zefektívnenie prevádzky úradu a podriadených organizácií MPRV SR vrátane štátnych podnikov
13.8.2.
Revitalizovať závlahovú a odvodňovaciu sieť podľa RHSS s využitím zdrojov PRV
Druh: hodnotové
Termín plnenia: 2023
Stav k 31.12.2023: neplní sa
Revízia výdavkov na pôdohospodárstvo
Rezort:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Zodpovedné subjekty:
MPRVSekcia lesného hospodárstva a spracovania drevaNLC
14.
Zlepšenie kvality a dostupnosti dát
14.1.
Zverejňovať všetky dostupné dáta týkajúce sa lesníctva (vrátane PSL) v užívateľsky priateľskej forme
Druh: riadiace
Termín plnenia: 2023
Stav k 31.12.2023: plní sa
Revízia výdavkov na pôdohospodárstvo
Rezort:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Zodpovedné subjekty:
MPRV SRInštitút pôdohospodárskej politikyOdbor rezortnej štatistiky a ISPÚ
14.
Zlepšenie kvality a dostupnosti dát
14.2.
Aplikovať v IL MPRV SR jednotné členenie ukazovateľov RV a ŽV pre konvenčné a ekologické poľnohospodárstvo
Druh: riadiace
Termín plnenia: 2019
Stav k 31.12.2023: splnené
Revízia výdavkov na pôdohospodárstvo
Rezort:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Zodpovedné subjekty:
MPRV SRInštitút pôdohospodárskej politikyOdbor rezortnej štatistiky a ISPÚ
14.
Zlepšenie kvality a dostupnosti dát
14.3.
Doplniť do IL MPRV SR ukazovatele produkcie komodít rastlinnej a živočíšnej výroby vyjadrené v EUR
Druh: riadiace
Termín plnenia: 2019
Stav k 31.12.2023: splnené
Revízia výdavkov na pôdohospodárstvo
Rezort:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Zodpovedné subjekty:
MPRV SRInštitút pôdohospodárskej politikyOdbor rezortnej štatistiky a ISPÚ
14.
Zlepšenie kvality a dostupnosti dát
14.4.
Zvýšiť reprezentatívnosť výberového súboru IL MPRV SR vzhľadom na veľkosť fariem podľa obhospodarovanej plochy
Druh: riadiace
Termín plnenia: 2023
Stav k 31.12.2023: neplní sa
Revízia výdavkov na pôdohospodárstvo
Rezort:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Zodpovedné subjekty:
PPA
14.
Zlepšenie kvality a dostupnosti dát
14.5.
ATIS – funkčný systém dát o prehľade spracovateľských a výrobných cenách
Druh: riadiace
Termín plnenia: 2023
Stav k 31.12.2023: čiastočne sa plní
Revízia výdavkov na pôdohospodárstvo
Rezort:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Zodpovedné subjekty:
MPRV SRSekcia stratégiíanalýz a prierezových činností
14.
Zlepšenie kvality a dostupnosti dát
14.6.
VÚPOP – zverejňovať všetky dostupné dáta týkajúce sa kvality pôdy s možnosťou ich stiahnutia v podobe vhodnej na ďalšie spracovanie (prioritne: erózia, BPEJ, chránená pôda)
Druh: riadiace
Termín plnenia: 2023
Stav k 31.12.2023: plní sa
Revízia výdavkov na pôdohospodárstvo
Rezort:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Zodpovedné subjekty:
ÚGKK
14.
Zlepšenie kvality a dostupnosti dát
14.7.
ÚGKK – zverejňovať dáta týkajúce sa vlastníckej štruktúry a využitia pôdy v jednotlivých katastrálnych územiach
Druh: riadiace
Termín plnenia: 2023
Stav k 31.12.2023: plní sa
Revízia výdavkov na pôdohospodárstvo
Rezort:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Zodpovedné subjekty:
SPF
14.
Zlepšenie kvality a dostupnosti dát
14.8.
SPF – zverejňovať a pravidelne aktualizovať mapu pozemkov spolu s informáciou o cene a uzavretých zmluvách v mapovej podobe
Druh: riadiace
Termín plnenia: 2023
Stav k 31.12.2023: neplní sa
Revízia výdavkov na pôdohospodárstvo
Rezort:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Zodpovedné subjekty:
SPF
14.
Zlepšenie kvality a dostupnosti dát
14.9.
Vykazovať štatistiky týkajúce sa pôdy prenajímanej mladým poľnohospodárom
Druh: riadiace
Termín plnenia: 2023
Stav k 31.12.2023: neplní sa
Revízia výdavkov na pôdohospodárstvo
Rezort:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Zodpovedné subjekty:
MPRV SRSekcia pozemkových úprav
14.
Zlepšenie kvality a dostupnosti dát
14.10.
MPRV – zverejňovať podrobnejšie údaje o pozemkových úpravách – ukončené aj prebiehajúce, PJPÚ aj PPÚ, vrátane kódu k. ú., ceny a zdroja financovania
Druh: riadiace
Termín plnenia: 2021
Stav k 31.12.2023: neplní sa