Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka Oficiálna stránka

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. O nás
  3. Oddelenie analýz

Oddelenie analýz

Oddelenie analýz ISA vypracováva analytické podklady pre potreby efektívneho riadenia štátu a pre predsedu vlády. Spolupracuje so Zborom poradcov predsedu vlády a podieľa sa na tvorbe strategických materiálov a hospodárskej politiky SR.

Publikácie oddelenia
Analýzy Týždňové prehľady Komentáre

Oddelenie analýz v rámci svojej činnosti najmä:

  • systematicky analyzuje legislatívne a nelegislatívne opatrenia navrhované v oblasti hospodárskej a sociálnej politiky vlády, kohéznej politiky Európskej únie a implementácie Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF),
  • spolupracuje so Zborom poradcov predsedu vlády pri koordinácii prípravy zásadných opatrení na zabezpečenie hospodárskej a sociálnej politiky Slovenskej republiky a v oblasti zabezpečenia podkladových materiálov strategického a analytického charakteru pre tvorbu hospodárskej a sociálnej politiky vlády,
  • pripravuje odborné stanoviská a relevantné podklady strategického a analytického charakteru pre vedúcich predstaviteľov úradu vlády v súlade s hospodársko-politickými cieľmi a strategickými prioritami programového vyhlásenia vlády,
  • spolupracuje pri príprave súhrnných strategických materiálov a analytických podkladov o stave a vývojových tendenciách hospodárstva Slovenskej republiky vrátane externého ekonomického prostredia,
  • spolupracuje s odbornými a špecializovanými útvarmi, respektíve analytickými jednotkami ústredných orgánov štátnej správy pri tvorbe komplexných strategických a analytických dokumentov, ktoré zohľadňujú a vyhodnocujú relevantné rozhodnutia, politiky a stratégie Európskej únie v hospodárskej oblasti, ako aj ich vplyv na ekonomické záujmy Slovenskej republiky,
  • navrhuje vecné riešenia na podporu synergických účinkov v rámci EŠIF a Plánu obnovy a odolnosti SR (POO), ako aj systémové opatrenia na posilnenie hospodárskeho rastu, zamestnanosti a výsledkov odvetvových, ako i prierezových politík a stratégií s využitím EŠIF a POO.
  • analyticky podporuje činnosť odborov sekcie plánu obnovy na Úrade vlády SR.